Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator
Back

Article

เครื่องมือการเกษตร มีอะไรบ้าง
ตัวช่วยทุ่นแรงที่เกษตรกรไทยขาดไม่ได้!

เครื่องมือการเกษตร

เครื่องมือการเกษตร มีอะไรบ้าง
ตัวช่วยทุ่นแรงที่เกษตรกรไทยขาดไม่ได้!

เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์สำคัญของเกษตรกรไทย มีด้วยกันหลายประเภท สำหรับงานที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้เครื่องมือการเกษตรที่เหมาะสม
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย โดยเครื่องมือการเกษตรแต่ละประเภทควรใช้งานแบบไหน ดูแลอย่างไร KUBOTA จะมาบอกให้

เครื่องมือการเกษตร คืออะไร

เครี่องมือการเกษตร คือ อุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงในการทำการเกษตร เช่น การเตรียมดิน หรือเพาะปลูก ช่วยให้เกษตรกรใช้แรงน้อยลงแต่ยังได้ผลลัพธ์เท่าเดิม
หรือมากกว่า ลดระยะเวลาการทำงาน โดยเครื่องมือการเกษตรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามขนาดพื้นที่การใช้งาน ได้แก่ ใช้ในครัวเรือนหรือพื้นที่ขนาดเล็ก
และในอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่

ประโยชน์ของเครื่องมือการเกษตร

เครื่องมือการเกษตรมีส่วนช่วยเกษตรกรในการทำไร่-ทำสวนเป็นอย่างมาก หากใช้งานได้ถูกประเภทและเหมาะสม โดยประโยชน์ของเครื่องมือการเกษตรมีดังนี้

 1. ทุ่นแรง ช่วยให้เกษตรกรใช้แรงน้อยลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่า
 2. สร้างผลกำไรมากขึ้น ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นสร้างผลกำไรได้มากกว่าเดิม
 3. ประหยัดเวลา ช่วยให้ทำงานได้ไวขึ้นมีเวลาเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูกครั้งถัดไป
 4. ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 5. ลดมลภาวะทางอากาศ ลดการเผาเพื่อกำจัดวัชพืชหรือซากพืชที่ยังเหลืออยู่หลังการเก็บเกี่ยว
 6. ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเกษตร ป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อย สารพิษ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ฯลฯ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดค่าใช้จ่าย
  ในการรักษาพยาบาล

เครื่องมือการเกษตร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือพื้นที่ขนาดเล็ก มีอะไรบ้าง?

เครื่องมือการเกษตรที่ใช้ในครัวเรือนหรือพื้นที่ขนาดเล็ก มักจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างจำกัด เช่น ขุด ตัด หรือ ขนย้าย ได้เพียงหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้น
มีขนาดที่เล็กสามารถเก็บไว้ในครัวเรือนได้โดยไม่เปลืองพื้นที่ มีอยู่ด้วยกันดังนี้

 • มีด เครื่องมือการเกษตรสำหรับการตัดนิยมใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือกำจัดวัชพืช ป้องกันไม่ให้ผลผลิตเสียหาย
 • จอบ เครื่องมือการเกษตรสำหรับการขุดและถาง เหมาะสำหรับใช้ในการขุดดินที่แข็ง และเกลี่ยหน้าดินเพื่อความพร้อมสำหรับการเพาะปลูก

 • เสียม เครื่องมือการเกษตรสำหรับการขุดมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการขุดหลุมขนาดเล็กและลึก นิยมใช้ในการปลูกต้นไม้
 • เคียว เครื่องมือการเกษตรสำหรับการตัดเหมาะสำหรับการเกี่ยวข้าวที่กอไม่ใหญ่มากนัก
 • ขวาน เครื่องมือการเกษตรสำหรับการตัด เฉาะ เหมาะใช้ในการตัดแต่งกิ่งของพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตหรือการรักษา
 • กรรไกร เครื่องมือการเกษตรในการตัด เหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าหรือแต่งกิ่งพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
 • คราด เครื่องมือการเกษตรสำหรับการลากหรือครูด เหมาะสำหรับนำมาย่อยหรือบดดินจากก้อนใหญ่ให้เป็นก้อนเล็ก ช่วยให้ดินร่วนซุย
  ทำให้รากของพืชชอนไชได้ดีไม่ล้มง่าย ๆ

 • บุ้งกี๋ เครื่องมือการเกษตรสำหรับการตักและขนย้าย ดิน หรือเศษวัชพืชต่าง ๆ
 • รถเข็น เครื่องมือการเกษตรสำหรับการขนย้ายอุปกรณ์ หรือผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ
 • อุปกรณ์รดน้ำ เครื่องมือการเกษตรสำหรับการรดน้ำต้นไม้ ช่วยประหยัดแรงและเวลาในการรดน้ำ มีหลากหลายประเภทตั้งแต่ ถังบัว ถังพ่น สปริงเคิล ฯลฯ
 • อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องมือการเกษตรสำหรับการป้องกันส่วนมากจะเป็นชุดป้องกันสารเคมีผลิตจากผ้า PVC ช่วยป้องกันสารพิษ แมลงหรือสัตว์กัดต่อย

เครื่องมือการเกษตรที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ มีอะไรบ้าง ?

เครื่องมือการเกษตรที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นเครื่องมือที่สามารถทำงานได้หลากหลายประเภทในเครื่องเดียว สร้างประโยชน์ได้มากมาย
เช่น ทุ่นแรง ลดตุ้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และป้องกันอุบัติเหตุจากการทำเกษตร โดยจะมีอยู่หลัก ๆ ดังนี้

 • แทรกเตอร์ เครื่องมือการเกษตรอเนกประสงค์ ที่ทำได้หลากหลายหน้าที่สำหรับการเตรียมหน้าดิน โดยสามารถเปิดหน้าดิน ปรับหน้าดิน ไถกลบ และพรวนดิน ทำให้เกษตกรได้ดินที่ดีพร้อมสำหรับการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหรือต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ทำงานที่แตกต่างกันออกไปได้อีกเช่น การปลูก การกำจัดวัชพืช เป็นต้น

แทรกเตอร์ เครื่องมือการเกษตร

 

 • รถไถ เครื่องมือการเกษตรสำหรับการเตรียมหน้าดินเพื่อปลูกพืช ช่วยในการตีดินให้ดินจากข้างล่างกับข้างบนผสมกันทำให้ได้ดินที่ร่วนซุย และมีแร่ธาตุสูง
  เหมาะสำหรับการปลูกพืช โดยพืชจะเติบโตได้ไว แข็งแรงและล้มยาก

รถไถนั่งขับ เครื่องมือการเกษตร

 

 • รถดำนา เครื่องมือการเกษตรสำหรับการปลูกข้าวที่จะช่วยให้การปลูกข้าวง่ายขึ้น แบบต่อเนื่อง สามารถปลูกได้แม้ในบริเวณที่ไม่ราบเรียบ ทำให้การปลูกข้าวไว และสะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก

รถดํานา 6 แถว เครื่องมือการเกษตร

 

 • รถเกี่ยวนวดข้าว เครื่องมือการเกษตรสำหรับเก็บเกี่ยวข้าว ที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการตัดข้าว ลำเลียงข้าว นวดข้าว แยกเศษฟาง และทำความสะอาดข้าว เรียกว่าครบจบทุกขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวข้าว มีข้าวเปลือกพร้อมนำส่งเข้าโรงสี

รถเกี่ยวนวดข้าว เครื่องมือการเกษตร

 

 • เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ต้นกำลังที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งรถอีแต๋นสำหรับการขนส่ง, รถไถเดินตามและเครื่องสูบน้ำสำหรับการเกษตร, พัดลม EVAP สำหรับการเลี้ยงสัตว์ หรือเครื่องตอกเสาเข็มสำหรับงานก่อสร้าง ฯลฯ อีกทั้งยังมีหลากหลายแรงม้าที่สามารถเลือกใช้
  ให้เหมาะสมกับรูปแบบงานที่ต้องการได้

เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องมือการเกษตร

 • โดรน เครื่องมือการเกษตรที่มาแรงที่สุดในยุคนี้สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายเช่น รดน้ำ หว่านปุ๋ย สำรวจพื้นที่ ติดตามอาการของพืช โดยมี AI ขั้นสูง
  คอยวิเคราะห์ และประมวลผลการทำงานช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และราบรื่น

โดรน เครื่องมือการเกษตร

 

หากใครสนใจเครื่องมือการเกษตรก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องจักรกลการเกษตร คืออะไร

 

วิธีดูแลเครื่องมือการเกษตรไม่ให้เสียหาย เป็นสนิม ใช้งานได้นาน

เครื่องมือการเกษตร เป็นของคู่กายของเกษตรกร ที่นอกจากจะต้องรู้วิธีใช้งานให้ถูกต้องแล้ว ควรรู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือการเกษตร ไม่ให้ชำรุดหรือเสียหาย KUBOTA จะมาบอกวิธีการดูรักษาให้เครื่องมือการเกษตรใช้ได้นาน สภาพใหม่ตลอดเวลา ตามไปดูได้เลย

แทรกเตอร์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-fRKryuxPxEdIZqXMyRyQ90rCIn9ROD

รถเกี่ยวนวดข้าว https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-fRKryuxPxzjW11N3a_xzH_Arpljlt0

รถดำนา https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-fRKryuxPyE3SUpvoMMQbGw4yqnmGFR

เครื่องยนต์ดีเซล และ รถไถ https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-fRKryuxPwXVSX94z2v4vcWQDKLS9Xp

โดรน https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-fRKryuxPwQpcKUh3dWzsIgvDXI_yD0

ทดสอบเครื่องมือการเกษตรยุคใหม่ได้ฟรี กับ KUBOTA

สัมผัสอุปกรณ์การเกษตร เครื่องทุ่นแรงที่จะช่วยยกระดับการทำเกษตรของคุณ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Test Drive แบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ลองได้ทุกรุ่น
ก่อนการซื้อ ลองได้แล้วที่ KUBOTA คลิกเลย !

สรุปทั้งหมด เกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตร

เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงสำหรับเกษตรกร ใช้แรงน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมหรือมากกว่า ประหยัดเวลาการเตรียมดิน เพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว
ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมในคุณภาพที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ และสร้างความสะดวกสบายในการทำเกษตร หากคุณต้องการสั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ของเครื่องมือทางเกษตรติดต่อสอบถามได้ทันทีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

 

Product suitable for use

 • DC-70G PRO
  DC-70G PRO
  Price
  1,148,000 Baht
 • รถดำนานั่งขับ 8 แถว SPV8
  รถดำนานั่งขับ 8 แถว SPV8
  Price
  744,500 Baht
 • รถไถโรตารี่นั่งขับ PEM1408Plus
  รถไถโรตารี่นั่งขับ PEM1408Plus
  Price
  138,400 Baht

  Description

  รถไถโรตารี่นั่งขับ PEM1408Plus คุณภาพเต็มขั้น มั่นใจเต็มกำลัง เครื่องยนต์ต้นกำลัง ZT Plus ขนาด 14 แรงม้า

 • Power Tiller Chang brand NC Plus X
  Power Tiller Chang brand NC Plus X
  Price
  34,700 Baht

  Description

  คลัตช์เดี่ยว ระบบเกียร์แบบดั้งเดิม เหมาะกับหน้างานที่ไม่ได้ใช้การเปลี่ยนเกียร์บ่อย เช่น การใช้งานไถเตรียมดิน
  หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นดังกล่าวเป็นราคาของรุ่นล้อ 800 ไม่มีคราด

 • โดรนการเกษตร T50
  โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T50
  Price
  315,000 Baht

  Description

  โดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T50 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า