เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ศูนย์จำหน่าย
กล้าแผ่นคูโบต้า

ศูนย์จำหน่าย<br/>กล้าแผ่นคูโบต้า

การลงทุนรายได้และจุดคุ้มทุน

รายละเอียดการลงทุนรายได้ และจุดคุ้มทุนของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ตัวอย่างรายละเอียดการลงทุน ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า ขนาด 40,000 ถาด
ซึ่งสามารถรองรับการทำนาได้ 800 ไร่ / 1 ฤดูกาลเพาะปลูก (กรณีลงทุนใหม่ทั้งหมด)

ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคารวม
1 โรงเรือนเพาะกล้า ขนาด 400 ตร.ม. + พื้นปูนโดยรอบ 750,000 1 750,000
2 เตรียมแปลงแผ่กล้าพร้อมระบบน้ำเข้า-ออกแปลง จำนวน 8 ไร่ 80,000 1 80,000
3 ถนนรอบแปลงแผ่กล้า ใช้ดินลูกรังบดอัด 50,000 1 50,000
4 เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ 92,000 1 92,000
5 เครื่องร่อนแกลบ 15,000 1 15,000
6 ถาดเพาะกล้า 25 40,000** 1,000,000
7 รถกระบะ (มือสอง) 200,000 2 400,000
8 โครงสร้างกันลม + ผ้าใบ สำหรับรถกระบะ 10,000 2 20,000
9 รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2 ตัน 250,000 1 250,000
10 พาเลทพลาสติกวางถาดเพาะกล้า ขนาด 1 เมตร * 1.2 เมตร 450 30 13,500
11 รางลำเลียงถาดเพาะกล้าในแปลงแผ่กล้า 75,000 1 75,000
  รวมการลงทุนทั้งหมด 2,745,500

*หมายเหตุ

  1. มูลค่าการลงทุน คิดในกรณีที่เริ่มลงทุนใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้มูลค่าการลงทุนลดลง
  2. ขนาดการลงทุนและมูลค่าการลงทุน เป็นตัวอย่างที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม
  3. ทั้งนี้ต้นทุนและผลกำไรที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ และความสามารถในการบริหารกิจการของแต่ละบุคคลด้วย
  4. ราคาของรายการต่างๆ เป็นการประมาณการของสยามคูโบต้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  5. สยามคูโบต้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายได้และจุดคุ้มทุนของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

รายการ จำนวน
รายได้จากการขายกล้าแผ่นใน 1 ปี
(จำนวนกล้าแผ่นที่ผลิตได้ 40,000 แผ่น ต่อ 1 รอบการผลิต,ใน 1 ปี ผลิตกล้าแผ่นได้ทั้งหมด 6 รอบ,ราคาขาย 15 บาท/แผ่น)***
3,600,000
รายได้ 3,600,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิตกล้าแผ่นใน 1 ปี จำนวน
1. ต้นทุนในการผลิตกล้าแผ่น (ต้นทุนการดำเนินงาน 10 บาท/แผ่น, จำนวนกล้าแผ่นทั้งหมด 40,000*6 = 240,000 แผ่น) 2,400,000
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าเช่าที่,ค่าน้ำ,ค่าไฟ และอื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท) 240,000
รวมค่าใช้จ่าย 2,640,000
กำไรจากการขายกล้าแผ่นใน 1 ปี 960,000
ระยะเวลาในการคืนทุน 2.86 ปี