Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator
Back

News

News & Activity

สยามคูโบต้า จับมือ จังหวัดเชียงราย และ ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ลงนามความร่วมมือ สร้างโมเดล “เชียงราย เมืองต้นแบบปลอดการเผา”

สยามคูโบต้า จับมือ จังหวัดเชียงราย และ ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ลงนามความร่วมมือ สร้างโมเดล “เชียงราย เมืองต้นแบบปลอดการเผา”

สยามคูโบต้า จับมือ จังหวัดเชียงราย และ ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง)
ลงนามความร่วมมือ สร้างโมเดล “เชียงราย เมืองต้นแบบปลอดการเผา”

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ ขยายโมเดลความสำเร็จ เกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ สร้างโมเดล “เชียงราย เมืองต้นแบบปลอดการเผา” ดึงองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร มุ่งแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมตั้งเป้าลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ พร้อมด้วย นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ร่วมให้การสนับสนุนนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลับมาใช้ประโยชน์และเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ณ โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันก่อน

 จากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวเยาวภา ชัยประจง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดเชียงราย
  2. นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
  3. นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง)
  4. นายภาสกร บุญญลักษม์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
  5. นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฯ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  6. นายสง่า ฉั่วริยะกุล ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้า จุงชัยสหยนต์
  7. นายปุณนะวงศ์ธนาศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายขายแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด