เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า ร่วมกับ วษท. ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้        ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรม

สยามคูโบต้า ร่วมกับ วษท. ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรม

สยามคูโบต้า นำโดย คุณไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้างนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา เพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพและร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา พัฒนากำลังคนตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผ่านการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับครู นักเรียน และนักศึกษา พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร คณาอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และผู้บริหารสยามคูโบต้า ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมสยามคูโบต้า ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา