เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

โครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา ตอน ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน

โครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา ตอน ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน

โครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา  ตอน ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน เกิดจากความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการทำนาข้าวแบบปลอดการเผาด้วยเครื่องจักรกลแบบครบวงจร

ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีสาเหตุจากหลายๆ ด้านก็ตาม แต่ในฐานะผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ตระหนักดีว่าสถานการณ์นี้เป็นปัญหาระดับชาติที่องค์กรเอกชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน สยามคูโบต้าจึงได้เริ่มเดินหน้าโครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา ตอน “ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน”  โดยสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าในขั้นตอนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผสานองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ เกษตรครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา และสำคัญที่สุดคือการเก็บเกี่ยว เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการนาข้าวอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แปลงนา และเป็นการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวเหลือทิ้งให้เป็นรายได้เสริม

ภายในงานมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 400 คน ณ แปลงนาสาธิต ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี