เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

สยามคูโบต้า ลงนาม MOU ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย

สยามคูโบต้า ลงนาม MOU ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย

สยามคูโบต้า โดย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมกับ คุณครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร และ คุณณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่เกษตรสมัยใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายชุมชน โดยสยามคูโบต้าจะให้การส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร อาทิ KUBOTA (Agri) Solutions, KAS Crop Calendar Online, โดรนการเกษตร ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการอบรมให้ความรู้ผ่านการศึกษาดูงานที่คูโบต้าฟาร์ม และโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า (SKCE) เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่