เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า จับมือ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สยามคูโบต้า จับมือ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ร่วมกับ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำโดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับการดำเนินการศึกษาวิจัย การบริการทางวิชาการในการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรง ในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์  โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการพัฒนาเกษตรกร และนิสิตคณะเกษตรเป็นหลัก อันจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน