เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารและโปรโมชัน

แลกคะแนน ลุ้นทอง กับคูโบต้าแฟมิลี่

แลกคะแนน ลุ้นทอง กับคูโบต้าแฟมิลี่

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 มีนาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566
โดยแบ่งระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ คือ
• การแลกคะแนนเป็นสิทธิ์ลุ้นโชคทอง รอบที่ 1 : 1 มีนาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566
• การแลกคะแนนเป็นสิทธิ์ลุ้นโชคทอง รอบที่ 2 : 1 กรกฏาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

วิธีการร่วมสนุก
ผู้ร่วมรายการคือสมาชิกคูโบต้าแฟมิลี่ ที่ทำการแลกสิทธิ์ลุ้นโชค ผ่าน “ระบบสะสมคะแนนออนไลน์คูโบต้าแฟมิลี่” โดยเข้าใช้งานผ่านไลน์แอดสยามคูโบต้า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวิธีการร่วมสนุก ดังนี้
• สมาชิกโครงการคูโบต้าแฟมิลี่ที่มีคะแนนสะสม สามารถแลกคะแนนเป็นสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำ โดยมีอัตราการแลกคะแนนคือ ทุก 100 คะแนน รับ 1 สิทธิ์
• สมาชิกสามารถแลกคะแนนได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ตามคะแนนสะสมที่คงเหลือของสมาชิก ณ วันที่สมาชิกทำการแลกคะแนน ทั้งนี้ สามารถแลกคะแนนเพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นโชคทองกับคูโบต้าแฟมิลี่ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
• การแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิลุ้นโชคทองจะต้องทำผ่านระบบสะสมคะแนนออนไลน์คูโบต้าแฟมิลี่เท่านั้น

ของรางวัล

รอบที่ 1

ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 45 รางวัล มูลค่ารวม 1,350,000 บาท

รอบที่ 2

ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 45 รางวัล มูลค่ารวม 1,350,000 บาท

(ราคาทองรวมค่าแรง ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)

กำหนดการจับรางวัล มีการจับรางวัลทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ กำหนดจับรางวัลวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น.

รอบที่ กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

(หมายเหตุ โดยรายชื่อผู้ร่วมรายการที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละครั้งจะนำมารวมจับรางวัลในครั้งถัดไป)

สถานที่จับรางวัล

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

การประกาศผลรางวัล

บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook แฟนเพจของสยามคูโบต้า Siam Kubota (https://www.facebook.com/SiamKubotaClub)

LINE Official Account @siamkubota และทางเว็บไซต์ www.siamkubota.co.th/kubota-family โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รอบที่ 1 : วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

รอบที่ 2 : วันที่ 22 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขกิจกรรม เกณฑ์การตัดสิน และการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม : กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าคูโบต้าที่เป็นสมาชิกโครงการคูโบต้าแฟมิลี่เท่านั้น และเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทจำกัด ต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทจำกัด ต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ผู้โชคดีต้องยืนยันและนำหลักฐานการรับของรางวัล ได้แก่ ก.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ข.) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ภายในระยะ 20 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป กรณีรายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาภายใน 7 วัน ทางบริษัทฯ จะมอบเงินตามมูลค่าของรางวัลในรูปแบบเช็คให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป ค.) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องนำหลักฐานแสดงความเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองแสดงความเป็นนิติบุคคล มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากมีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นรับแทนต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 3. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลตามสถานที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสาขาหรือที่ตั้งร้านที่ผู้โชคดีแจ้งแก่บริษัท หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวตามข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะดำเนินการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป โดยมีการประกาศรายชื่ออีกครั้ง ที่ Facebook แฟนเพจสยามคูโบต้า (SiamKubota)
 5. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้โชคดี 1 ชื่อ ต่อ 1 รางวัล สำหรับการจับรางวัลแต่ละครั้งเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้โชคดีท่านเดียวกันซ้ำกันอีก คณะกรรมการในการจับรางวัลจะพิจารณายกเลิกรางวัลของชื่อผู้โชคดีท่านที่ซ้ำให้เหลือเพียงรางวัลเดียวและจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีรายใหม่ต่อไป
 7. บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจนำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับรางวัลไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดนี้ การมอบของรางวัล การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ บริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบการโฆษณาประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ Facebook, Line, Website และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
 8. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (https://www.siamkubota.co.th/privacy-policy/) โดยจะส่งโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจากกิจกรรมนี้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสลาก การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
 9. ของรางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลดของรางวัล และเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 10. กรณีทางบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ
 12. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติ หรืออื่นใด อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง
 13. สําหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
 14. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
 15. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 16. พนักงานของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท สยามคูโบต้า เมททัล เทคโนโลยี จำกัด, ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า, ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย และพนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ รวมถึง บริษัทตัวแทนโฆษณา เอเจนซี่ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 17. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 , ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ตามลำดับการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ผ่านทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจของสยามคูโบต้า (SiamKubota) (https://www.facebook.com/SiamKubotaClub) ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาน์ LINE Official Account @siamkubota และทางเว็บไซต์ www.siamkubota.co.th/kubota-family
 18. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KUBOTA CONNECT โทร. 02-029-1747 หรือ www.siamkubota.co.th/kubota-family
 19. ใบอนุญาตเลขที่ 7-8/2566 จัดมีการให้เล่นเกมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ ออกโดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง