นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งข้อร้องเรียน ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลทั้งทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือลงทะเบียนในการแจ้งเหตุทุจริต หรือการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณของบริษัทบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจัดการโดยบริษัท บริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “ผู้แจ้งข้อร้องเรียน” หรือ “ท่าน”)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ วิธีการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คุกกี้ สถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ของท่าน เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลข้อร้องเรียนเพิ่มเติม หรือเพื่อใช้ประเมินความมีอยู่ และน้ำหนักในการให้ข้อมูลของผู้แจ้ง เพื่อใช้แจ้งสถานะการดำเนินการ และใช้กรณีผู้แจ้งลืมรหัสผ่านในการตรวจสอบสถานะ เพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัทต่าง ๆ ภายในบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและ/หรือได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่าน และจะเก็บรักษาต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ อาจนานกว่านั้นหากกฎหมายอนุญาต

สิทธิของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ (1) ถอนความยินยอม (2) ขอให้บริษัทดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (3) ขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (5) ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (6) ขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (7) ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว บริษัทอาจไม่สามารถจัดบริการบางรายการ เช่น แนะนำสินค้าหรือบริการที่ท่านขอรับให้แก่ท่านได้อีกต่อไป เป็นต้น

ข้อมูลผู้เยาว์ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการแจ้งสถานะการดำเนินการ และ ติดต่อสอบถามข้อมูลข้อร้องเรียนเพิ่มเติมกับท่าน เท่านั้น

ติดต่อเรา หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ KUBOTA Connect: 02-0291747