มาเรียนรู้วิธีทำเกษตร โดยไม่ต้องรอเกษียณกัน!
กับ AGRI WORKSHOP ครั้งที่ 1 ที่คูโบต้าฟาร์ม จังหวัด ชลบุรี

 

ขอเชิญคนที่สนใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มาลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop  งานนี้ฟรี! มีอาหารกลางวันด้วย

 

ณ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.30-15.30 น. (รับจำนวน 100 คน เท่านั้น)

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วม AGRI WORKSHOP Course

1.        กาญจนาพร        รัตนอักษรศิลป์
2.        อิงควัชร์        ภัทรเธียรไชย
3.        ศิริทิพย์        พงษ์สวรรค์
4.        รัฐพงศ์        โสมติด
5.        วาทิน        วงษ์สง่า
6.        จาฏุพัจน์        ตุงคะเสรีรักษ์
7.        Poowanard        Srikhum
8.        นันทิพัฒน์        กุคำจัด
9.        รัฐพงศ์         โสมติด
10.        จาฏุพัจน์        กุุคำจัด
11.        ชนิดา        มีนสุข
12.        ประสงค์        ลีลาอิทธิ
13.        มานพ        ชลพานิชกุล
14.        ศุภรัตน์        พุ่มประดับ
15.        สินีพรรณ        ไสยลักษณ์
16.        นายพรรษา        ชลธี
17.        นางสุรัสวดี        ชลธี
18.        กวี        วงศ์รัตนโสภณ
19.        มนตรี        ถาวร
20.        ไพลิน        ถาวร
21.        นิธิศ        ถาวร
22.        ธนกฤต        อธิศกิตต์
23.        สุทิน        วัชรินทร์รัตน์
24.        นายดาวรุ่ง        วัชรินทร์รัตน์
25.        นางสาว อุไรวรรณ        แก้วพวง
26.        ปิยะณัฐ        อันชูฤทธิ์
27.        ประวิทย์         อันชูฤทธิ์
28.        อภินันท์        ทรัพย์มณีวงศ์
29.        พรชัย        ทรัพย์มณีวงศ์
30.        นภัทร         ประเสริฐ
31.        สุธี        ประเสริฐ
32.        ดารณี        สนน้อย
33.        ชัยมงคล        ทิพยผ่อง
34.        ศศิชา        ศรีเพชร
35.        ประกิจ        เลิศปรีดานันท์
36.        รัฐพงษ์        นาคาไชย
37.        ประกาศิต        ลิมเรืองรอง
38.        วีรวัฒน์        มหพันธ์
39.        สุดาวรรณ        มีสุข
40.        อุดมศักดิ์        มีสุข
41.        ธีระ        ฤทธิ์ชารี
42.        เคนนันท์        โล่พลอย
43.        วันทนีย์         โล่พลอย
44.        สุชาดา        คลังทอง
45.        สุพล        คลังทอง
46.        โทโมโกะ        มูช่า
47.        แมน แฟท        ชาน
48.        เพิ่มสุข        อาภรณ์รัตน์
49.        อุไรรัตน์        สิทธิสำอางค์
50.        ชัยรัตน์        วงศ์ศิริ
51.        ศักดิ์ชัย        โสภา
52.        อัจฉรา        โอภากุลวงษ์
53.        สุนันท์        ประสิทธิ์สุขสันต์
54.        ศิระ        ส่งทอง
55.        กัญญาภัค        นิพัตรา
56.        ปัญญา        แย้มโอษฐ์
57.        ดาวเรือง        สมทรัพย์
58.        สุดา        พิพัฒน์พวงทอง
59.        ธิติยา        ชนากรกิตติโชติ
60.        อมลกรณ์        ใหม่ทา
61.        ณัฐฐา        สังข์ทอง
62.        ธีระชัย        รุ่งเจริญวัฒนา
63.        ศุภพิสิษฐ์        ธนาโชติลภัส
64.        กรณ์        เบญญาภาวงษ์
65.        นายอำนวย        โพธิ์แก้ว
66.        รุ่งอรุณ        พรกิ่ง
67.        วันชัย        จันทรวงศ์
68.        มานิดา        เขียวอ่อน
69.        ธนสิน        ทับทิมโต
70.        เสกสรรค์        เขียวพระอินทร์
71.        ศักดิ์สิทธิ์        สุยะวงศ์
72.        ชำนาญ        แย้มดี
73.        สุวัฒน์        หินเทาว์
74.        ไพรัตน์        คงเพชรศักดิ์
75.        นางสาวมิญช์ณณิชา        แดงดี
76.        ศรายุทธ์        นุ่มเจร
77.        ธนภณ        สระสำลี
78.        ชานุลักษณ์        บุญไทย
79.        อมร        อาหลิ่ง
80.        Siriwut        Prasit
81.        ชุลีกร        ไพรอนันต์
82.        ไพโรจน์        ยุ่นประยงค์
83.        ทัศนี        วันเพ็ญ
84.        กาญจนา        วันเพ็ญ
85.        ประเกียรติ        เกิดทรัพย์
86.        ณัฐกิจ        เกิดทรัพย์
87.        พลากร        เกิดทรัพย์
88.        บวรวรรณ        เกิดทรัพย์
89.        นางสาววิยะดา        ก๋านะ
90.        ว่าที่​รต.ชูเกียรติ        เรืองแสน
91.        นางศิริวรรณ        ดิษฐ์คล้อย
92.        สุเทพ        พันธสา
93.        วิมลภรณ์        มณีนพรัตน์
94.        วชิราภรณ์        จันทร์โพธนุกุล
95.        ชลิต        จันทร์โพธนุกุล
96.        สุจินดา        เพชร์คำแหง
97.        นางอติกานต์        สมชิด
98.        นายเถลิงศักดิ์        ยิ้มคุ้ม
99.        ดำรงค์ศักดิ์        อมฤก
100.        สุจิตรา        สมชิต
101.        จิรศักดิ์        บุตรศรี
102.        ธัญญลักษณ์        จงแสงทอง
103.        นนทภัทร        สำเร็จผล
104.        พิชชาภรณ์        สิทธิ์จิตตระกูล
105.       ฉัตรชัย        ดีสวัสดิ์
106.        ธนัชพงศ์        เพชรอิสรารุจน์
107.        น้องนำ้ขิง        นันนิชา
108.        พิชัย        เจริญอินทร์
109.        ทูลศักดิ์        ไพรกิจ
110.        โสรัจ        เวียนสันเทียะ
111.        ปฏิวัติ        วสิกชาติ
112.        สุนีย์        วสิกชาติ
113.        มังกร        เจริญผล
114.        เสริมศักดิ์        สุนประโคน
115.        เบญจมาศ        เจริญผล
116.        นางพิมพกานต์        พรมรัตน์
117.        สำราญ        พรมรัตน์
118.        เสริมศรี        ธีระดากร
119.        สหรัฐ        อาจอาสา
120.        รุจิรา        โหตระวารีกาญจน
121.        ชลธิชา        โหตระวารีกาญจน
122.        อารยะ        โหตระวารีกาญจน
123.        ชาญณรงค์        โหตระวารีกาญจน
124.        วัชราพร        บัญชา
125.        สุรเดช        เกตรา
126.        สงวน        สมิทธิลีลา
127.        นายปิยะชาติ        จันลา
128.        เบนจวัล         จันลา
129.        สาโรจน์        พึ่งสุข
130.        กิตติพงษ์        กลีบมงก
131.        สรัล        ศิริวรวาท
132.        นายวชิระ        บุณยวิสาข์
133.        ธัญพร        วิยาภรณ์
134.        นายศักดิ์์ศรี        ดิษฐ์คล้อย
135.        ศิระ        วิยาภรณ์
136.        อุกฤษฏ์        โชคประสิทธิ์
137.        นวลอนงค์        อัครพุทธิพร
138.        ศิริพนธ์        เมฆธนาทิพย์
139.        กนกพร        มั่นสกุล
140.        พัชรี        ลาภสุริยกุล
141.        เพชรมณี        ไวโรจนกิจ
142.        นุชศารา         นฤมลต์
143.        นางจุฑามาศ        เสริมชาติเจริญกาล
144.        วีระศักดิ์        ตระกูลลาภพันธุ์
145.        จารึก        แสงทอง
146.        การิตา        แสงทอง
147.        ธีรวิทย์        คอทอง
148.        สุวรรณภา        ศรีพันธินันท์
149.        สมพงษ์        ศรีพันธินันท์
150.        ธงชัย        เพ็ชร์นาค
151.        สิรภพ        อภิเลิศวรกร
152.        นางสาวแก้วตา        แก้วเกลี้ยง
153.        นายภานุ        อุบลสอาด
154.        ธีรวัต        ศรีพันธินันท์
155.        ด.ญ.กัญญณัฐน์         อุบลสอาด
156.        ศุภิณรรธ์        ซาเสน
157.        น.ต.สุริยะเทพ        จิตต์แนบบุญ
158.        ชลธิชา        คลังทอง
159.        ประสิทธิ์        จันทร์สว่าง
160.        ณัฏฐพล        พวงแก้ว
161.        รัตนา        จิรถาวรกุล
162.        ตรีเดช        ธรณวิกรัย
163.        สาลินี        ตั๊นวิเศษ
164.        กรวิกา        ตั๊นวิเศษ
165.        กุลนิษฐ์        โหราโชติ
166.        นาย ทวีศักดิ์         ศรีวงศ์ทอง
167.        นส. รดาภา         เชาว์ประเสริฐกุล
168.        ฐิติวัฒน์        สุดประเสริฐ
169.        ไพฑูรย์        จรูญโสภณสวัสดิ์
170.        ทิพวรรณ        จรูญโสภณสวัสดิ์
171.        วิไลวรรณ        สุขสำราญ
172.        ชานนท์        สุขสำราญ
173.        นางจตุพร        ยาคำบรรจงแก้ว
174.        ก่อศักดิ์         ยางคำ
175.        วิชิต        ร้อยเพีย
176.        กานต์ชนก        บัวคลี่
177.        ชยกฤช        บัวคลี่
178.        กานต์พิชชา        บัวคลี่
179.        เกียรติรัตน์        บัวคลี่
180.        ชัยรัตน์        แสงอรุณศิลป์
181.        นฤมล        ศรีเก่งกระจ่าง
182.        สุรชัย        ดำรงกิจปกรณ์
183.        โพธิกุล        รุ่งลักษมีศรี
184.        Jakraphong        Soungchompan​
185.        วิบูลย์        จิรัฐิติเจริญ
186.        วิมลรัตน์        จิรัฐิติเจริญ
187.        ณรงค์        ไชยารักษ์
188.        นายสรณคมน์        เพ็ชรสงฆ์
189.        สมลักษณ์        แก่นแก้ว
190.        นายวีระยุทธ        ดวนใหญ่
191.        ฐิติวัฒน์        สุดประเสริฐ
192.       กฤตพงศ์        เพ็งแก้ว
193.        ฐิติวัฒน์        สุดประเสริฐ
194.        ณภัทร        ไชยโวหาร
195.        ทศนัศว์        รัตนแก้ว
196.        คุณเสาวลักษณ์        แซ่ตั้ง
197.        สัญญา        มาเจริญ
198.        สมรชัย        ทิวิโส
199.        กมลวรรณ        พลรักดี
200.        วิชญ์วิสฐ        ธิราชรัมย์