ภาพรวมของคูโบต้าฟาร์ม

คูโบต้าฟาร์ม

ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของ
คูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน


บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตร

ครบวงจรเพื่อยกระดับให้เป็น

เกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และให้ผลลัพธ์คุ้มค่า

รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

มีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ สยามคูโบต้า จึงได้จัดตั้ง
คูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แม่นยำมีประสิทธิภาพ โดยได้น้อมนำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ที่ได้พระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทาง สร้างโซน เกษตรทฤษฎีใหม่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่
เพื่อ ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของไทย