เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารและโปรโมชัน

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี 45 ท่าน ในกิจกรรมแลกคะแนน ลุ้นทอง กับคูโบต้าแฟมิลี่ รอบที่ 1

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี 45 ท่าน ในกิจกรรมแลกคะแนน ลุ้นทอง กับคูโบต้าแฟมิลี่ รอบที่ 1

เงื่อนไขกิจกรรม เกณฑ์การตัดสิน และการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล :

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทจำกัด ต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ผู้โชคดีต้องยืนยันและนำหลักฐานการรับของรางวัล ได้แก่ ก.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ข) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีต้องยืนยันภายในระยะ 20 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลในแต่ละครั้ง) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป กรณีรายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาภายใน 7 วัน ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป ค) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องนำหลักฐานแสดงความเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองแสดงความเป็นนิติบุคคล มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากมีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นรับแทนต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 3. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลตามสถานที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสาขาหรือที่ตั้งร้านที่ผู้โชคดีแจ้งแก่บริษัท หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวตามข้อหนึ่ง บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะดำเนินการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป โดยมีการประกาศรายชื่ออีกครั้ง ที่ Facebook แฟนเพจสยามคูโบต้า (SiamKubota)
 5. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้โชคดี 1 ชื่อ ต่อ 1 รางวัล สำหรับการจับรางวัลแต่ละครั้งเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้โชคดีท่านเดียวกันซ้ำกันอีก คณะกรรมการในการจับรางวัลจะพิจารณายกเลิกรางวัลของชื่อผู้โชคดีท่านที่ซ้ำให้เหลือเพียงรางวัลเดียวและจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีรายใหม่ต่อไป
 7. บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจนำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับรางวัลไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดนี้ การมอบของรางวัล การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ บริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบการโฆษณาประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ Facebook, Line, Website และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 8. บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (https://www.siamkubota.co.th/privacy-policy/) โดยจะส่งโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจากกิจกรรมนี้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสลาก การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
 9. ของรางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลดของรางวัล และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรณีทางบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ
 12. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติ หรืออื่นใด อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง
 13. สําหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
 14. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
 15. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 16. พนักงานของบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท สยามคูโบต้าลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท สยามคูโบต้า เมททัล เทคโนโลยี จำกัด, ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า, ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย และพนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ รวมถึง บริษัทตัวแทนโฆษณา เอเจนซี่ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 17. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 , ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ตามลำดับการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ผ่านทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจของสยามคูโบต้า (SiamKubota) (https://www.facebook.com/SiamKubotaClub) ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาน์ LINE Official Account : SIAM KUBOTA และทางเว็บไซต์ siamkubota.co.th/kubota-family
 18. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KUBOTA CONNECT โทร. 02-029-1747 หรือ siamkubota.co.th/kubota-family
 19. ใบอนุญาตจัดมีการให้เล่นเกมพกหรือรางวัลใน การเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง ใบอนุญาตเลขที่ 7-8/2566