• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน หรือเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ (ไป-กลับ)
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทางไป-กลับ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินรางวัลประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารในโครงการ
 • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

3 ธันวาคม 2562

Duties & Responsibilities
 
 - Prepare annual budget in relation to safety, occupational health and environment.
 - Provide safety, occupational health and environment manual as well.
 - Set up a system to deal with irregularities and participate in the trial in order to comply with suggestions to resolve the problem to damage the insured.
 - Supervise and provide personal protective equipment to employees as necessary and appropriate.
- To be Secretary General of the Safety, Occupational Health and Working Environment Committee of the Company.
 - Summary of safety and health performance in accordance with the law.
 - Other assignments

Qualification

- Male or Female Thai Nationality, Age not over 26 years
- Bachelor’s degree in Safety and Occupational Health with GPA up to 2.70
- Good command in English TOEIC Score more than 550
- Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri
- Strong analytical and problem solving skills
- Strong organizational skills

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


3 ธันวาคม 2562

Duties & Responsibilities

- Ensuring all payments comply sufficient internal control, accounting standard and taxation with appropriate approval.
- Verify accounting entries and reconcile sub ledger to account balances.
- Preparation and reconciliation of the input vat report in monthly.
- To provide any information required by internal and external auditor.
- Improve process of payment and expenditure.


Qualification

 
- Male or Female age not over 26 yrs.
- Bachelor’s degree or higher in Accounting fields with GPAX is2.70 or above.
- TOEIC Score is 550 or above
- Good command of English, good attitude, fast learner
- 0 - 3 years of Experience in related field.
- Able to work permanently at Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi.

 

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


25 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Develop and improve process for sales admin. from manual to digital operation
- Cooperate with AD and distributor to get requirement and solve problem for current program KADS, Web Dist., and SAP
- Study regulation of sales operation for new product
- Analysis the efficiency of delivery plan to dealer, compared to actual, with related department
- Control coordinating and solving problem for sales administration
- Coordinate and plan with Productions and Logistics Departments to control delivering products by plan
- Coordinate with related department and prepare budget for admin. expense of sales management department
- Perform other tasks as assigned by manager

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Economics, Marketing, Business Administration, Accounting, or related field
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- 1-2 years of experiences
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Good communication and human relation skills, digital skills is a plus
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


13 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Work in partnership with departmental leadership teams and collaborating with line managers and consultants to proactively identify areas where HR can add value and ensure effective solutions are delivered in line with a business objectives
- Act as key contact person for HR related issues and assist the Line Manager to manage complex cases and provide HR advice for proper action
- Develop and monitor all training programs (Functional Inhouse and Public Training) by each Function and take care of training record
- Pre-Screening, shortlisting, interviewing and profiling of potential candidates to Line Manager. And arrange Final Interview. Including take care of exit interview
- Take care of staring salary calculation, Promotional adjustment and  Special adjustment (PASA)  by each business partner
- Other related tasks as assigned

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in any related fields
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


5 พฤศจิกายน 2562

Qualifications:

 • Bachelor's or Master Degress in IT, Electrical Engineering or related field
 • Toeic score not less than 550 / 990
 • Passion in IT / Design / Analysis Software is welcomed.
 • Eager to learn, ready to expore new experience in Research & Development

Responsibilities:

 • Responding to inquiries regarding to the usage of 3D CAD, PDM and all engineering related systems.
 • Managing information on the responding set forth in the proceeding items and managing others related as technical information / hearing on KRDA for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Planning the training  guidance and training schedule for 3D CAD, PDM and others useful tools.
 • Review of the adoption of variety of systems for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Provision of the latest technical information and know how of technology.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Develop e-learning contents such as VDO training, Interactive learning contents, 2D or 3D motion graphic
- Distribute knowledge and training in media development to others
- Co-operate with others department to gain knowledge, design contents and develop attractive learning contents
- Other assignments from supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Education Technology or related field
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 0-2 years of experiences in knowledge management
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Organize service system of company product, before and after sale follow company conditions
- Track to test and develop company product and provide the technical information and services
- Analyze and report technique problems with Kubota Japan and coordinate with concerned department
- Develop and improve before and after sale service of company – Authorize Dealer and Networks
- Summarize and report to supervisor, also do other tasks assigned by the supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- Achieve communication and negotiation skills
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Design and improve process to lift up efficiency of Packaging & Storaging
- Co-ordinate and control 3PL of Packaging process to achieve KPI
- Manage and achieve target of annual plan projects to increase process accuracy and capacity
- Develop new innovation and system for storaging process
- Performing various other tasks as assigned by supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering or Computer Engineering
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 1-3 years of experiences in warehouse operation would be advantage
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, Excel, using SAP-WMS would be advantage
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Trading on foreign currencies including preparation the related documents such as payment application, and supporting document on outward remittance and inward remittance
- Monitor and analyze daily financial situation with study and apply financial tools for hedging on foreign currency exchange rate risk
- Responsibility on trade finance, study and apply the financial tools with prepare documents supporting the collection from export i.e. T/T, L/C, D/P, D/A
- Study and apply new tools, services and banking system to heighten the company's system efficiency
- Prepare information and required documents for SOX, Internal Auditor, External Auditor, and Financial Institutions
- Monitor and control the financial expenses with prepare monthly report
- Study and prepare for international financial reporting standards (IFRS)
- Perform other assignments directed by the assistant manager and department manager
 

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, or Business Administration
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 0-1 year of experience in corporate finance, or finance and banking, or any related field
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Verify invoices and ensure the accuracy and completeness
- Proceed day to day transactions for payment voucher
- Review accouting record for month end closing
- Monitor and control account payable transactions
- Verify VAT and Withholding Tax according to Thai Tax Regulation
- Prepare monthly aging report for account payable transactions
- Provide supporting documents to auditor, tax officer, and sox control officer

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Accounting
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

-  Coordinate with a project team to well-understand its proposed investment project and techniques, and fulfill all requirements for the Company and shareholders' project approval.
- Explore scenarios or test investment project assumptions to foresee accounting, tax and financial impact of action
- Analyze and evaluate investment project assumptions concerning the development of such project for effective and timely communication with a project team
- Find and raise complex accounting, tax, compliance and financial issues
- Prepare reliable information with in-depth analysis by focusing on the Company and subsidiaries' situation and performance, and report to Management for proper business direction
- Work with the Company's business process re-engineering by focusing on efficient financial figure data base for enhancing performance of business' activities
- Study new technology support growth in the Company and subsidiaries' activities
- Prepare and analyze the Company and subsidiaries' business performance
- Perform special projects and other job-related duties as assigned

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Business Administration (Majored in Banking & Finance would be advantage) or Economics (Financial Economics would be advantage)
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Excellect in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


14 ตุลาคม 2562

Location: Amata City , Chonburi, Thailand

Company: Siam KUBOTA Co.,Ltd

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center 

Email: sopanut.p@kubota.com

Tel: 0 3818 5130 Ext 1111

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


8 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities

Engineer for Final Sub Assembly 1 position

 •  Develop engineering technology and production processes to modernize our products.
 • Support and lead continuous improvement, problem solving and process improvement activities.
 • Cooperate with concerned department to perform root cause analysis and resolve problems.
 • Plan, manage and coordinate production engineering processes to produce high quality products.
 • Other assignment by supervisor.

Qualification
 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering or Related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 

1. Develop and execute visual media materials for both online and offline.

2. Analyze campaigns ads/key visual and just into different types of media to amplify campaign impact.

3. Understand market trends and adapt materials designing to company objectives.

4. Use innovation to enhance design briefs and stay up-to-date with industry developments and tools.

5. Suggest and comment Corporate Identity usage for internal and external.

6. Responsible for product shooting & retouching.

 
Qualification
 
1. Bachelor's degree or higher in Graphic Designer, Arts or related fields
2. GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
3. Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
4. Proficient in Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Knowledge of 3D software or photography is advantage.

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 

The primary job responsibilities of an Event Management Executive are to organize, pre-plan and coordinate all the countless elements that are required for an event, and then manage all of elements on-site at the actual event.

Event Management Executive are responsible for the production of events from conception through to completion. Events can include;

- Exhibitions and fairs

- Festivals

- Conferences

- Promotions and product launches

- Fundraising and social events

And response to the supervisor recommendation.

 
Qualification
 

- Well organized and skilled in coordinating.

- Have excellence presentation and communication skills, an ability to work as a part of team.

- To be able to hold up under pressure. To be able to meet deadlines.

- Be customer service oriented and be able to problem solve at the drop of a hat. Knowledge of media relations and marketing is important when promoting event too.

- Positive thinking.

- Bachelor's degree or higher.

- GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree.

- Good in English communication (TOEIC Score >= 550).

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 
1. Responsible to support social media communications and create brand-voice original contents for social media channels (Facebook, Instagram, Twitter, LINE and Website)
2. Create strategy for visual contents to support company communications and major initiatives on social media platforms, mainly on Instagram and Twitter or other channel related.
3. Manage media agency to ensure that the contents and visuals are aligned with brand and corporate identities
4. Maintain and monitor customer’s feedback on responsible platforms
5. Create monthly social reports with KPIs
6. Manage relationship with micro-influencers, potential users and other appropriate partners Good at Adobe Illustrator/Photoshop is a plus
 
 
Qualification
 
1. Bachelor's degree or higher in Mass Communication major in Advertising or related others, or Marketing and Business Administration or related field
2. GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
3. Have experience in Online Communication or Advertising for 3-5 years
4. Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
5. Good in basic computer skill
6. Can work upcountry from time to time

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


29 กรกฎาคม 2562

Qualification

 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 •  Bachelor degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Industrial Engineering or Related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri Province

Duties & Responsibilities

 • Reduce cost of current part and achieve target cost of new model.
 • Select potential supplier for production and service part and develop them to achieve QCD target of SKC.
 • Ensure the progress of new project preparation and ECN confirmation are conformed to SKC requriments.
 • Improve Purchasing system.

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


19 เมษายน 2562

Duties & Responsibilities

1. To audit the operations in compliance with the company's policies, rules and regulations.

2. To investigate the sufficiency, the effectiveness of Internal Control of the assigned project.

3. To evaluate the operating system as well as risk assessment.

4. To examine the correctness and completeness of GL posting based on both Accounting Standard and Taxation.

5. To audit the reliability of the information in order to find out any deficiency of both document and data.

6. To advice the corrective and preventive operations or system in order to improve the working procedure.

7. To examine the company's assets that have been completely recorded and being kept under good control.

 
Qualification
 
- Bachelor’s degree or higher in Accounting and Auditing
- GPAX 2.70 or higher for bachelor’s degree
and 3.30 or higher for master’s degree.
- Good in English communication (TOEIC Score ≥ 550)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

Responsibilities

- To study and understand Siam Kubota business process and be able to completely adapt SAP system to support the process
- To advise and provide SAP solution to users
- To coordinate with other departments, Kubota Corporation and local vendor in improving and implementing SAP and other related system under SOX policy
- To keep related SAP document including blueprint, user manual and configuration note up to date.
- To continuously attend productivity improvement activities
- To do other assigned job from manager

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Information Technology, Business Computer, Accounting Information System, or related fields.
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Be able to use SAP ERP
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3