• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน หรือเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ (ไป-กลับ)
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทางไป-กลับ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินรางวัลประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารในโครงการ
 • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

26 มีนาคม 2564

Duties & Responsibilities
 • Deal with suppliers/vendor and subcontractor to ensure the goods and services are deliveried as requirements
 • Source and select protential suppliers or vendors to provide the best quality of goods and services
 • Coordinate with internal related functions to ensure that all process are comply with company policy and correct level of quality of contract requirements and approved project plans
 • Comply all opeations with procurement processes and procedures and all compliance issues
 • Excellent in communications with operation team and others related function
 • Be able to handle with pressure environment, good to deal with changes and able to solve complex problems
 • Initiate Procurement report and analysis of variance and budget controller
 • Other operations as assigned by Supervisor

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Economics, Business Administration, or related field
 • GPAX is more than 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • 0-3 years of experiences in the relevant fields
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Open-minded, quick learner, well organized, good at dealing with changes, and ability to work offsite
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


25 มีนาคม 2564

Responsibilities 
 • Media Activities Management: Set strategy, goal and cooperate with media to create media activities such as Press Conference Thank Press, seminar etc. in order to increase channels to promote corporate information.
 • Media Engagement: Develop PR plan to enhance media relations via activities such as congratulate on media anniversary, Happy New Year, executives meet the press with all media categories such as newspaper, TV
 • Internal & External Communication Management: Develop PR plan to promote corporate activities to employees via intranet including creating a magazine for dealers. Moreover, develop strategies plan and corporate information management to enhance a good corporate image to Public.
 • Crisis Management: Develop crisis communication plan and coordinate with the third party to manage crisis.
 • Corporate Brand Activities Management: Develop plan and coordinate activities to promote a good corporate image.

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Mass Communication or related field
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • 0-3 years of experiences in relevant field
 • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
 • Good personality with good interpersonal relationship skills

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


18 มีนาคม 2564

Responsibilities

 • Analyze customer data, study customer behavior and customer requirements to find the potential customers
 • Evaluate customer satisfaction and collect feedback of solutions & products preference for improvement
 • Coordinate and manage related activities with sales and other departments to provide services to target customers
 • Organize administration work to support KUBOTA Farm development and monitor budget usage and conduct report for effective budget control
 • Coordinate with related departments for business support (Legal, Sales administration, After sales service)

 

Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in Marketing, Economics, Business Administration, Integrative Business Management or related field
 • GPAX is more than 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • 0-5 years of experiences in business model development, business value creation, service business, project sales skill for agri-business
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 มีนาคม 2564

Responsibilities

 • Monthly report (Statement of Financial Position, Selling, and Administrative report) preparation and analytics
 • Profit calculation, separated by BOI business, and Non-BOI business
 • Quarterly package report preparation for parent company
 • Support the company's information as government agency's requisition
 • Coordinating with external and internal auditors, in order to run audit activity, both auditing and reviewing
 • Understanding and updating accounting standards (TAS, TFRS, IFRS), taxation, and BOI
 • Analyzing the operating performance for management's decisions

 

Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • GPAX is more than 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • 1-2 years of experiences in external auditing, or accounting
 • Knowledge in Thai taxation, BOI, TFRS, and IFRS, would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


24 กุมภาพันธ์ 2564

Responsibilities
 • Push sales through Authorized Dealer (AD).
 • Develop dealer with product knowledge and selling.
 • Coordinate with dealer for sales and demonstration activity.
 • Coordinate with dealer to close monthly sales plan and solve the dealer's problem.
 • Coordinate with dealer's Sale Representative to collect data and analyze for help AD to increase retail sales.
 • Perform other tasks as assigned by Sales Manager
 • Protect and gain market share in each area
 • Gather deep customer requirements for product development

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Economics, Marketing, Business Administration, or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to drive a car with license, in order to coordinate retail sales, activity, and maintain relationship with dealers, and promote sales promotion in sales area
 • Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


10 กุมภาพันธ์ 2564

Responsibilities

 • Design and Conduct manufacturing technical courses, workshops, individual training sessions, etc.
 • Develop and validate analytical methods for support manufacturing development.
 • Generate ideas to improve or modify current processes.
 • Support and Follow up Production Development Project

Qualification
 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor's degree or higher in Engineering, Manufacturing System, Applied Science, Industrial Technology or related fields with at least GPA.of 2.70
 • Good command in English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 กุมภาพันธ์ 2564

Responsibilities

 • To study and understand SIAM KUBOTA business processes and be able to completely adapt or enhance the existing system or develop a new system to support the process.
 • To advise and provide system solutions to users.
 • To coordinate with other departments, Kubota Corporation, and local vender in improving and implementing the system under SOX policy.
 • To keep related system documents including blueprint, functional specification, user manual, and configuration note up to date.
 • To continuously attend productivity improvement activities.
 • To do other assigned jobs from the manager.

Qualification

 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 •  Bachelor's degree or higher in Computer science, Information Technology, Business computer or Related fields with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English (TOEIC Score 550 upward).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province.

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 มกราคม 2564

Responsibilities
 • Build, design, deploy, maintain and lead the implementation of Cloud solutions
  across multiple public cloud offerings (AWS, Private Cloud, MS Azure, etc)
 • Evaluation and reengineering process to support strategy-definition and
  continuous process improvement activities.
 • Identify attack surface reduction opportunities via vulnerability data analysis,
  trends, threat, and technology management
 • Lead the review of security vulnerabilities across a variety of technologies and
  environments to determine high risk ขulnerabilities to business assets. Management.
 • Maintain data center environmental and monitoring systems and equipment.

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer Engineering, or related fields
   
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
   
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
   
 • Be able to provide cloud-related solutions
   
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


29 พฤษภาคม 2563

Qualifications:

•Bachelor's Degree or Master's Degree in Industrial Design, Architecture, Graphics Design or Engineering GPA not less than 2.7 in Bachelor's Degree / 3.3 in Master's Degree
•Excellent in
•Graphic Software : Adobe Photoshop / Illustrator
•3D modeling Software : Rhinoceros 5 / Solid work / Catia
•Prototype part software : Eiger / Versa
•TOEIC more than 550/990
 
Job Scope:
•Designer of Agricultural machines and implement on exteriors and interiors.
•Create Graphic and labels on KUBOTA brand identity.
•Strong on hand sketches and 3D modeling.
•Create and support on product prototype part.
•Co working with other section (Engineering / Marketing / Purchasing / Supplier)
•Design trend report from research data information.
 

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 เมษายน 2563

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Japanese, Business Administration or any related field
 • 0 - 8 years experience interpretation field
 • Good command in English with TOEIC score is preferable.
 • Having experience as Interpreter/Translator
 • Fluent in Japanese  JLPT N2 or above 
 • Good communication skill with good service minded

Responsibilities: 

 • Handle interpretation/translation from Japanese to English/Thai and other interpretation activities as assigned
 • Handle translation of documents and correspondences
 • Provide interpretation support during meetings, conferences and site visits.
 • Support reviewing Japanese document / email before submitting to Japan.
 • Some administration tasks and documents
 • Coordinate between Japanese and Thai staffs
 • Other as assigned

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 เมษายน 2563

Qualifications:

 • Bachelor's Degree or Master's Degree in IT, Electrical Engineering or related field.
 • Self-discipline & Honesty are required.
 • Having the enthusiasm to make agriculture in Thailand and ASEAN more convenien by ICT.
 • Able to work with Japanese People
 • Eager to learn, ready to explore new experince in Research & Development.
 • Passion in IT / Design /Analysis Software is welcomed.
 • Enough experience of web system application development about C# or Java or Java Script (vue.js) etc.
 • Having the series of R&D experience with which is covered from an improtnt matter definition to the final evaluation.
 • Knowledge about web sytem, database and cloud technology is needed.
 • TOEIC more than 600 / 990

Responsibilities:

 • Development of clod-based precision argiculture system (web/andriod/ios)
 • Research and development of advanced agricultural systems that combine agricultural machines and various sensors with advanced technologies such as AI and robotics.
 • Technology evaluation survey of startup companies in Japan, Europe and the United States etc. and development using their technology.

 

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 เมษายน 2563

Qualifications:

 • Bachelor or Master Degree in Electronic Control System, Information System or related field. GPA not less than 2.7 in Bachelor's Degree / 3.3 in Master's Degree
 • Having the enthusiasm to make agriculture in Thailand and ASEAN more convenient by ICT.
 • Eager to learn, ready to explore new experience in Research & Development.
 • Enough experience of the embeded application development about C/C++ or Java etc.
 • A series of R&D experience with which is covered from an important matter definition to the final evaluation.
 • Knowledge about GNSS (Global Navigation Satellite System) or drone (image processing) is needed.
 • TOEIC more than 600/990

Responsibility

 • Development of auto-driving technology and system for agricultural machinery (tractor, combine harvester etc.)
 • Performance evaluation of pesticides spraying drone and the actual practical utilization.
 • Development of remote sensing techology and system by drone.
 • Research and development of green house
 • Technology evaluation survey of startup companies in Japan, Europe and the United States etc. and development using their technologies.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


5 พฤศจิกายน 2562

Qualifications:

 • Bachelor's or Master Degress in IT, Electrical Engineering or related field
 • Toeic score not less than 550 / 990
 • Passion in IT / Design / Analysis Software is welcomed.
 • Eager to learn, ready to expore new experience in Research & Development

Responsibilities:

 • Responding to inquiries regarding to the usage of 3D CAD, PDM and all engineering related systems.
 • Managing information on the responding set forth in the proceeding items and managing others related as technical information / hearing on KRDA for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Planning the training  guidance and training schedule for 3D CAD, PDM and others useful tools.
 • Review of the adoption of variety of systems for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Provision of the latest technical information and know how of technology.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


14 ตุลาคม 2562

Location: Amata City , Chonburi, Thailand

Company: Siam KUBOTA Co.,Ltd

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center 

Email: sopanut.p@kubota.com

Tel: 0 3818 5130 Ext 1111

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


8 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 • Develop engineering technology and production processes to modernize our products.
 • Support and lead to continuous improvement, problem-solving, and process improvement activities.
 • Cooperate with the concerned department to perform root cause analysis and resolve problems.
 • Plan, manage, and coordinate production engineering processes to produce high-quality products.
 • Other assignments by supervisor.

Qualification
 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor's degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering or related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


29 กรกฎาคม 2562

Duties & Responsibilities

 • Reduce cost of current part and achieve target cost of new model.
 • Select potential supplier for production and service part and develop them to achieve QCD target of SKC.
 • Ensure the progress of new project preparation and ECN confirmation are conformed to SKC requriments.
 • Improve Purchasing system and conduct purchasing activity (Negotiate /Sourcing /Pricing)

Qualification

 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 •  Bachelor degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Industrial Engineering or Related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

 

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


19 เมษายน 2562

Duties & Responsibilities

1. To audit the operations in compliance with the company's policies, rules and regulations.

2. To investigate the sufficiency, the effectiveness of Internal Control of the assigned project.

3. To evaluate the operating system as well as risk assessment.

4. To examine the correctness and completeness of GL posting based on both Accounting Standard and Taxation.

5. To audit the reliability of the information in order to find out any deficiency of both document and data.

6. To advice the corrective and preventive operations or system in order to improve the working procedure.

7. To examine the company's assets that have been completely recorded and being kept under good control.

 
Qualification
 
- Bachelor’s degree or higher in Accounting and Auditing
- GPAX 2.70 or higher for bachelor’s degree
and 3.30 or higher for master’s degree.
- Good in English communication (TOEIC Score ≥ 550)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

1. To generate knowledge about the current business process, design current business flows, study current business processes and its complication for prepare Flow, Diagram and AS-IS document.
2. Perform configure as System and Application as AS-IS document, prepare test scripts for testing the configured scenarios.
3. User manual preparation and training.
4. Problem investigation and solve, including provide an advice or effective solution to users.
5. Before starting future configuration business processes in System and Application, the TO BE document, which can be also said as the result of mapping and gap analysis, such as Business Flow and Diagram is required to be completely prepared first.
6. Continuously maintain and improve the system to be smoothly run.
7. To do other assigned jobs and continuously attend productivity improvement activities.

คุณสมบัติ (Qualification)

- Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, Business Computer, Information Technology, Account Information System, Management Information System or related fields.
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate
- Able to manage dealer business data is advantage

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Design product components using 3D CAD software
 • Manage prototyping making process with outsource supplier
 • Test, research activities for prototype machine
 • Cooperate with production and purchasing division in new product production preparation

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor degree in Computer Engineering or Related field with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
 • Interest in mechanical design or agriculture machine.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


22 เมษายน 2564

Duties & Responsibilities
Product cost calculation
- Calculate actual product cost for TA /FPEC meeting and pricing.
- Calculate the standard cost for a business plan.
Cost control and analysis
- Verify and monitor to ensure local content is not lower than 40% to apply for imported duty exemption.
- Analyze raw material cost variance to control usage on budget.
- Profitability and breakeven point ratio analysis.
- Analyze actual product cost as requisition to support KBT and management.
- Analyze labor cost to control work efficiency.
- Weekly - Monthly report to monitor part price.
- Create and control material master.
- Perform stock count twice a year
- Closing month-end (FOH and GA expense allocation.
 

Qualification

- Male or Female age not over 26 yrs.
- Bachelor’s degree or higher in Accounting fields with GPAX is 2.70 or above.
- TOEIC Score is 550 or above
- Good command of English, good attitude, fast learner
- 0 - 3 years of experience in a related field.
- Able to work permanently at Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi.

 

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


22 เมษายน 2564

Employee Relation 1 Position

Duties & Responsibilities

 • Managing employee engagement activities.
 • Controls the temporary worker as sub-contractor employee
 • Adhering to regulatory standards.
 • Coordinate between employees and management, and managing employee complaints.
 • Controls company compensation and benefits programs.
 • Conducting exit interviews for resigned employees.
 • Other assignments.

Recruitment Officer 1 Positions

Duties & Responsibilities
 • Recruit regular employees and special contract employees.
 • Coordinate with each department and MOU college for planning and recruit DVT students.
 • Manage and empathize with DVT students such as domitory, trainig program, health insurance, recreation, etc.
 • Arrange testing for subcontractor promotes to a regular employee.
 • Coordinate with each department for recruit internship student.

Qualification

 • Bachelor or Master degree in Political Science, Psychology, Relate.
 • not over 26 years old.
 • GPA > 2.7
 • Excellent organizational, time, and project management skills
 • Ability to work in Chonburi, Amata City Industrial Estate.
 • TOEIC Score > 550

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


19 พฤษภาคม 2564

Responsibilities

 • Be responsible for logistic activities to secure the on time delivery following with shipping plan committed to dealers
 • Update the shipment tracking and share to relative all departments
 • Coordinate with logistic provider to ensure daily operation
 • Study new business and new project with support parts sales in the future
 • Control and follow up project management

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering, Supply Chain Engineering, Logistics Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


20 พฤษภาคม 2564

Responsibilities

 • Collaborate the governmental sectors to apply for the licenses related to the business's operation.
 • Monitor laws and regulations that are newly released, and affect the company operations or business.
 • Coordination with other departments to implement, control issues related to the law.
 • Coordinate with external legal counsel, manage payment of professional fee and legal fee.
 • Drafting and reviewing contracts or agreements in Thai and English.
 • Perform ad-hoc administrative tasks to facilitate contract negotiation and the provision of legal guidance.
 • Advise business units on marketing promotion and advertising campaigns.
 • Handle all administrative and operational aspects of IP related matters E.g. Filing and renewals.
 • Comply with environment management and occupation health and safety policy and quality policy of company.
 • Other duties as assigned by Assistant Manager or higher

Qualifications

 • Bachelor degree in Political Science, Management, Humanities or any related fields with at least GPAX of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
 • Good command of computer skill
 • Good personality and have the skills to build good relationships with others

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


25 พฤษภาคม 2564

Responsibilities

 • Create and manage service document to support product launching plan
 • Cooperate with KUBOTA Japan to create service document
 • Develop and analyze data of E-learning and knowledge management system to support people development
 • Design new solution by apply new technology and innovation to improve training and learning process
 • Improve the working process to be automatical working system
 • Work as assigned by the supervisor

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Machanical Engineering, Industrial Engineering, or Computer Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Knowledge of technology and innovation is preferable
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


25 พฤษภาคม 2564

Responsibilities

 • Enhance knowledge and skill development of saleperson
 • Understanding customer’ needs/requirements and develop training roadmap for sales staff
 • Improve existing and develop training roadmap to enhance knowledge and training process to be effective
 • Design efficient training evaluation system to manage processes and improve training course
 • Work as assigned by the supervisor

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Marketing, Economics, Business Administration, Mass Communication or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 มิถุนายน 2564

Duties & Responsibilities
 • Initiate and develop corporate communication strategy and plan in order to support coporate campaign
 • Co-ordinate with both internal (online, designer, other department) and external (Agency) to execute communication strategy & plan
 • Manage & give direction for effective media planning & buying in each campaign (Both Above-The-Line and Below-The-Line) to launch in time
 • Monitor and Evaluate Communication Campaign
 • Analyze & forecast competitor's movement and trends of corporate campaign to make improvement
 • Plan and manage budget for effective spending aligning with KPI
 • Any other business under the coverage of Corporate and other tasks as assigned

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Economics, Marketing, Business Administration or related field
 • GPAX is more than 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • 3-4 years of experiences in Branding Strategy, Advertising Planning and Media
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


7 มิถุนายน 2564

Responsibilities

 • Collect sales plan of each model from dealer by year and month.
 • Plan business plan of each model by month as dealer's salels plan
 • Follow up sales performance according to business plan 
 • Update and Revise both wholesales and Retail sales in ""PSI format"" for production planning team to optimize inventory level
 • Prepared purchase order of product inventory to be available for sales
 • Update status & negotiate with production team and sales team to adapt and apply production plan that suit with sales situation
 • Analysis sales trend, factors to estimate sales by week, market situation and competitive movement
 • Perform other tasks as assigned by manager
 • Analyze sales and Market situation by using data analytics program ex. Tableau / Econometrics (would be more advantage)

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Economics, Business Administration, Marketing or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


8 มิถุนายน 2564

Responsibilities

 • Responsible in managing event projects from concept, implementation and execution to gain customer engagement.

 • Coordinates with related department for agri solutions and innovation technology to apply in KUBOTA FARM activities.

 • Collaborate and improve team to operate all plans effectively with efficiency.

 • Organize an Action Plan, summarize the Performance Report, Monthly Performance

 • Monitor & Control budget according to an action plan

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Communication Arts, Business Administration, Marketing or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to drive with driving license
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


11 มิถุนายน 2564

Responsibilities

 • Monitor and analyze financial situation and provide financial tools for hedging foreign currency exchange and interest rate risks
 • Prepare and gather the company&susidiaries's financial information for shareholders and financial-related organizations
 • Prepare and analyze the company&susidiaries's daily, monthly, yearly, medium term of actual/estimated cash flow statements
 • Negotiate appropriate intertest rates and manage loans of subsidiaries
 • Prepare the company&susidiaries's daily, weekly and monthly of loan status and deposit report
 • Prepare the company&susidiaries's monthly and yearly derivative transaction report
 • Study and apply new financial tools and banking system to heighten the company's financial system efficiency

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Banking and Finance or any related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


15 มิถุนายน 2564

Responsibilities 
 • Coordinate with KUBOTA dealer and other business partners to sale and service KUBOTA Solutions package
 • Analyze customer data, study customer behavior and customer requirements to fine the potential customers
 • Evaluate customer satisfaction and collect feedback of solutions and products preference for improvement
 • Plan and control project timeline, KPI, and prepare progress report
 • Coordinate and manage related activities with sales and other departments to provide services to target customers
 • Organize administration work to support KUBOTA Solutions Department

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Agriculture, Economics, Management, Marketing or any related field
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • 0-5 years of experiences in relevant field
 • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
 • Agricultural knowledge and skilled person is preferable
 • Be able to work at Navanakorn industrial estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


15 มิถุนายน 2564

Responsibilities 
 • Design and execute of experiments with greenhouse, plant factory and Farm IoT
 • Analyze data and reporting of experimental results
 • Collaborates with specialists from university, industry and government to develop new solutions
 • Coordinates with related departments for business support (Sale and Service, KRDA and Legal)

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Horticulture, Farm IoT, Agriculture, or any related field
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • 0-5 years of experiences in relevant field
 • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
 • Knowledge in greenhouse management, plant technology factory, or farm IoT is preferable
 • Be able to work at Navanakorn industrial estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 กรกฎาคม 2564

Responsibilities 
 • Develop marketing plan to increase sales and achieve the company target in the areas of product management, marketing activities and trade/retail promotions
 • Gain customer insight and assess market competitors to analyze and identify business opportunities and challenges to develop marketing strategies
 • Design and implement integrated marketing communications to raise product awareness of genuine parts standard quality and reasonable price
 • Create promotion and marketing campaign to raise sales volume
 • Monitor and evaluate the effectiveness of marketing communication and campaign

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Business Administration, Marketing, Communication Arts, or related field
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • 1-2 years of experiences in digital media, online marketing, and social media management would be advantage
 • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 กรกฎาคม 2564

Responsibilities 
 • Analyze market data to identify trends and opportunities, create and develop the service business development opportunities.
 • Create creative service business models where appropriate with Customer Service Division and can generate revunue.
 • Validate service business model and proof of concept until launch service program.
 • Drive project plan development, deployment and operate process improvements.
 • Develop the metrics to measure effectiveness of strategies, business model and service program activities.
 • Collect data in relation to the potential projects for management’s report and agreements to support the project .
 • Operate the other job as assigned by the supervisor. 

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in  Marketing, Economics, Business Development, or related field
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • 0-3 years of experiences in relevant field
 • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
 • Energetic, good communication skill, Structured problem solving ability with excellent analytical skills

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3