KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว


          บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก สานต่อ
โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาวปีที่ 18 นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 10,000 ตัวมูลค่า 4,000,000  บาท ในจังหวัดตาก กาญจนบุรี อุดรธานี และเลย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560 โดยมีพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้แก่กองทัพบกในส่วนกลางเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สยามคูโบต้าได้ร่วมกับกองทัพบก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สร้างไออุ่นและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังเป็นการแสดงความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน รวมถึงพี่น้องเกษตรกรของไทยด้วย ซึ่งกองทัพบกเองเป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารทำให้เห็นถึงความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มสำหรับให้ความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว และสำหรับการลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวในปีนี้ยังได้เพิ่มพื้นที่ภาคกลางเข้าไป นอกจากอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยTop