สยามคูโบต้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

 


          ตัวแทนจากสยามคูโบต้าเข้ารับมอบ รางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ในงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว และสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


Top