สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

บริการครบวงจร จากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
ให้คุณเป็นเจ้าของสินค้าของสยามคูโบต้า ที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น
เพื่อระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

ประวัติ

รู้จัก สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

จากการที่ บริษัทสยามคูโบคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และให้บริการการเช่าซื้อแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้ง บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 โดยมี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จึงเสนอบริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยของสยามคูโบต้าหลากหลายประเภท ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขในการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้ โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระหลายรูปแบบ เช่น รายเดือน รายปีละ 2 ครั้ง รายปี และรายปีล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดค่างวดให้ตรงกับช่วงที่มีรายได้ของลูกค้า โดยปัจจุบันมีเกษตรไว้วางใจเข้ารับบริการสินเชื่อกับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มากกว่า 280,000 ราย และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องสินค้าที่มีบริการเช่าซื้อ


ให้คุณเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยได้ง่ายยิ่งขึ้น


เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยของสยามคูโบต้า ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขในการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้ โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระหลายรูปแบบ เช่น รายเดือน รายปีละ 2 ครั้ง รายปี และรายปีล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดค่างวดให้ตรงกับช่วงที่มีรายได้ของลูกค้า

ขั้นตอนและวิธีการเช่าซื้อ

 • คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อ

  1. 1. ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อเป็นผู้อาศัย เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ

  2. 2. ประกอบอาชีพ ที่สามารถตรวจสอบได้

  3. 3. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

  4. 4. มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

  5. 5. ผู้เช่าซื้อต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา

 • คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน

  1. 1. ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อเป็นผู้อาศัย เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ

  2. 2. มีการประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบได้

  3. 3. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

  4. 4. มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

  5. 5. ผู้ค้ำประกันต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้โฉนดที่ดิน

  1. 1. ต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ

  2. 2. มูลค่าที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันตามการประเมินของกรมที่ดิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสินค้า

  3. 3. ค่าจดจำนองผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ

 • เอกสารประกอบการพิจารณา

  • กรณีบุคคลธรรมดา

  1. 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด

  2. 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

  3. 3. สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก สมุดเงินกู้

  • กรณีนิติบุคคล

  1. 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ 2 ชุด

  2. 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด

  3. 3. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด

  4. 4. งบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด 1 ชุด

  5. 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 1 ชุด

  6. 6. สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

  1. 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด

  2. 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

  3. 3. สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) 2 ชุด

  4. 4. สำเนาบัตรประชาชน ของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) 2 ชุด

  5. 5. สำเนาเอกสารยืนยันรายได้ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่ข้าราชการ) 2 ชุด
  หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  หากสนใจบริการสินเชื่อเช่าซื้อกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สามารถติดต่อ สอบถาม และชมสินค้าได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสยามคูโบต้า ทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาขาของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ที่ให้บริการครอบคลุมกว่า 49 สาขาทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์จากการเช่าซื้อกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

 1. จ่ายเงินดาวน์ส่วนหนึ่งเท่านั้น และผ่อนชำระที่เหลือเป็นรายเดือน รายงวด หรือรายปี
 2. สามารถเลือกระยะเวลา และรูปแบบการผ่อนชำระเพื่อให้เหมาะสมกับรายได้
 3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ
 4. ไม่เสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนขึ้นลงของตลาดสินเชื่อ
 5. มีบริการต่อทะเบียน และพ.ร.บ. เป็นรายปี ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ*
 6. ชื่อลูกค้าจะปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนรถ เป็นผู้ครอบครองรถ และเมื่อลูกค้าผ่อนชำระครบและปิดปัญชีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเล่มทะเบียนให้ลูกค้า
 7. สามารถใช้บุคคล ที่ดิน หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อได้
 8. รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีเด่น เมื่อผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ

*ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทางบริษัทฯ จึงจัดประวัติการชำระเงินของลูกค้าทุกราย เพื่อมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกค้าดีเด่น


เงื่อนไขลูกค้าดีเด่น

 1. อายุของสัญญาเช่าซื้อมากกว่าหรือเท่ากับ 24 งวดหรือ 2 ปี
  1. ลูกค้าที่ผ่อนชำระประเภทรายเดือน ต้องชำระค่างวดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 งวด หรือ 2 ปี ขึ้นไป
  2. ลูกค้าที่ผ่อนชำระประเภทรายงวด โดยไม่มีงวดย่อย ต้องชำระค่างวดมาแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนงวดทั้งหมด
 2. มีประวัติการชำระค่างวดตรงกำหนดสม่ำเสมอ ตามที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ


คุณสมบัติลูกค้าดีเด่น*

ต้องมีประวัติการชำระ ค่างวดตรงตามกำหนด มากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของจำนวนงวดที่ชำระมาแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาสิทธิพิเศษต่าง ๆ


สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าดีเด่น

 1. รับของที่ระลึกลูกค้าดีเด่น ประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ
 2. รับข้อมูลข่าวสาร หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นก่อนลูกค้าทั่วไป


หมายเหตุ : *สงวนสิทธิ์การพิจารณาสิทธิ์ลูกค้าดีเด่น เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

การชำระเงิน

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการชำระเงินหลายช่องทาง ดังนี้

1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้แก่
 • ธนาคารกรุงเทพ
  จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย
  จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย
  จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร
การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน
เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน โปรดนำบัตรเอสเคแอล อีซี่เพย์ หรือใบนำฝากพิเศษที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ไปด้วยทุกครั้ง


2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อ

ท่านสามารถนำเงินสดพร้อมใบนำฝากพิเศษหรือบัตรเอสเคแอล อีซี่เพย์ ที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ ไปยังร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น อีเลฟเว่น) หรือร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระได้ไม่เกิน 90,000 บาท ต่อสาขา ต่อวัน กรณีที่ต้องการชำระเกินกว่า 90,000 บาท ให้เปลี่ยนไปชำระเพิ่มเติมที่สาขาอื่น


3. ชำระผ่านไปรษณีย์ไทย

ท่านสามารถนำเงินสดพร้อมใบนำฝากพิเศษหรือบัตรเอสเคแอล อีซี่เพย์ ที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ ไปชำระยังไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระได้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน


4. ชำระด้วยเช็คธนาคาร (Post Date Cheque)

ท่านสามารถชำระด้วยเช็คธนาคารโดยสั่งจ่ายในนาม "บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด" แผนกการเงิน พร้อมจัดส่งมาที่

101/19-24 นวนคร หมู่ 20
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

โดยท่านจะต้องส่งเช็คให้บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ


5. ชำระโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Direct Debit)

ท่านสามารถชำระเงินโดยวิธีหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน กับธนาคาร โดยแจ้งความประสงค์การใช้บริการ กับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ณ สาขาใกล้บ้านของท่าน ซึ่งท่านจะต้องกรอกรายละเอียด ลงในแบบฟอร์ม "หนังสือแสดงความยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก" พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนกับตัวอย่าง ลายเซ็นที่ให้ไว้กับธนาคาร แล้วยื่นแก่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอย


6. ชำระด้วยบัตรเอสเคแอล อีซี่เพย์

เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถชำระเงินสดด้วยบัตรเอสเคแอล อีซี่เพย์ โดยสามารถนำบัตรไปชำระ ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ร่วมรายการตามที่ระบุไว้แล้วในข้อ 1 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 • ยื่นบัตร SKL Easy Pay ให้กับพนักงานรับชำระ
 • แจ้งยอดเงินค่างวดที่ต้องการชำระ
 • ชำระเงิน
 • รอรับใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบความถูกต้อง

ติดต่อเช่าซื้อ

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะในการบริการ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2833-3555 หรือที่สยาม คูโบต้า ลีสซิ่ง ทั้ง 49 สาขาทั่วประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย เสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา “คลิกที่นี่”

ค้นหาสำนักงานสาขา

สะดวกสบายด้วยสำนักงาน 49 สาขาทั่วประเทศ กรุณาเลือกภาคและจังหวัดเพื่อเริ่มต้นการค้นหา

Top