• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน หรือเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ (ไป-กลับ)
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทางไป-กลับ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินรางวัลประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารในโครงการ
 • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Design product components using 3D CAD software
 • Manage prototyping making process with outsource supplier
 • Test, research activities for prototype machine
 • Cooperate with production and purchasing division in new product production preparation

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor degree in Computer Engineering or Related field with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
 • Interest in mechanical design or agriculture machine.

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Verify the accuracy of the Payment request and record account.
 • Follow up Tax invoice and adjust deferred input tax.
 • Verify and finding tax invoice and Payment request.
 • Check the correct and store the document for approving of Auditor and SOX control or required by law.
 • Verify the accuracy of vendor master, supporting document and Create Vendor.
 • Others work as an assignment.

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor's degree or higher in Accounting or related field
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • Have in general account and budget control or related will be advantage
 • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
 • Good in basic computer skill
 • Welcome new graduation

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

- Software solution development

- Software solution consulting

- Application system analysis

คุณสมบัติ (Qualification)

- Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related fields.
- Excellent in communication and relationship skills.
- Able to communicate in both spoken & written English. (TOEIC > 550)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Media Activities Management: Set strategy, goal and cooperate with media to create media activities such as Press Conference Thank Press, seminar etc. in order to increase channels to promote corporate information.
 • Media Engagement: Develop PR plan to enhance media relations via activities such as congratulate on media anniversary, Happy New Year, executives meet the press with all media categories such as newspaper, TV
 • Internal & External Communication Management: Develop PR plan to promote corporate activities to employees via intranet including creating a magazine for dealers. Moreover, develop strategies plan and corporate information management to enhance a good corporate image to Public.
 • Crisis Management: Develop crisis communication plan and coordinate with the third party to manage crisis.
 • Corporate Brand Activities Management: Develop plan and coordinate activities to promote a good corporate image."

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor’s degree or higher Public Relations
 • Good personality and have the skills to build good relationships with others

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • งานพิจารณาและร่างสัญญาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น สัญญางานบริการ สัญญาก่อสร้างป้าย สัญญาขนส่ง เป็นต้น
 • การขออนุญาตนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย เช่น การทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน เป็นต้น
 • งานใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตขนส่งของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน 
 • ประสานงานการขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 • ติดตามและปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14000  ISO 9001 และ OHSAS 18001
 • ประสานงานกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ"

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor degree in Political Science, Liberal Arts, Social Science or related fields with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
 • Good command of computer skill
 • Good personality and have the skills to build good relationships with others

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 มีนาคม 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
• Push sales through dealer and Sub district Administrative organization
• Develop dealer to match with business
• Coordinate with dealer for sales and demonstration activity
• Develop new dealer network
• Other assigned job by sales manager

คุณสมบัติ (Qualification)

1. Bachelor's degree or higher in Economics, Business Administration, Marketing or related field
2. GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
3. Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
4. Good in basic computer skill
5. Has driving licence
6. Can work upcountry and abroad

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


11 เมษายน 2562

Engineer (After Sales Service Dept.)

Responsibilities                        
1. Coordinate with 49 Technical Service Center  to support service program and SKC activities.
2. Plan, Control, Inspect and Report Budget and Manpower.
3.  Plan, Control, Inspect and Report the User visit and User mobile training program. (User activities of department)
4. Collaborate and Support other work unit to achieve the project that related to Technical Service Center and Authorize Dealer.
5. Control and Communicate the ISO System and 2P project of department to Technical Service Center and Stakeholder.
6. Plan, Control and Monitor the cycle of asset and facilities using in the Technical Service Center. (mobile phone, service car, tablet, service tools, etc.)
7. Plan and Control the process of Technical Service Center setting-up, relocation and renovation.
8. Report service issue from Technical Service Center report on the meeting. (Monthly meeting, Weekly meeting, etc.)
9. Operate the other job as assigned by the supervisor.

Qualification

1. Male / Female
2. Bachelor's degree in Mechanical Engineering, Industrial Engineering
3. GPAX is over than 2.70 for Bachelor's degree
4. Experience 0-3 years
5. Toeic score : >=550 
6. Analytical skills ang Design Thinking skills

สถานที่ทำงาน

SiamKubota (Head Quarter/Navanakorn)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


19 เมษายน 2562

Duties & Responsibilities

1. To audit the operations in compliance with the company's policies, rules and regulations.

2. To investigate the sufficiency, the effectiveness of Internal Control of the assigned project.

3. To evaluate the operating system as well as risk assessment.

4. To examine the correctness and completeness of GL posting based on both Accounting Standard and Taxation.

5. To audit the reliability of the information in order to find out any deficiency of both document and data.

6. To advice the corrective and preventive operations or system in order to improve the working procedure.

7. To examine the company's assets that have been completely recorded and being kept under good control.

 
Qualification
 
- Bachelor’s degree or higher in Accounting and Auditing
- GPAX 2.70 or higher for bachelor’s degree
and 3.30 or higher for master’s degree.
- Good in English communication (TOEIC Score ≥ 550)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


23 เมษายน 2562

Responsibilities

1. ศึกษาหาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรโดยครอบคลุมในเรื่องการเพิ่มผลผลิต  การลดต้นทุน และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร  

2. ร่วมพัฒนา วิจัย และติดตาม KUBOTA (Agri) Solutions รวมถึงระบบจัดการความรู้ด้านการเกษตร

3. จัดทำสื่อ ตำรา วารสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรสู่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  หน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร  และการใช้ การบำรุงรักษา  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ทั้งที่เป็นโครงการของบริษัทฯ และเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานการศึกษานั้นๆ จัดขึ้น

5. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยยึดกระบวนการ KAS ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร หรือสาขาเกษตรกรรม

- ประสบการณ์ 0-2 ปี

- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี/ ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีทักษะทางการสื่อสาร/ ใช้งานอุปกรณ์การทำสื่อได้ (กล้องถ่ายรูป, วีดีโอ)

 

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


23 พฤษภาคม 2562

Duties & Responsibilities

Managing employee engagement activities.

Controls the temporary worker as sub-contractor employee

Adhering to regulatory standards.

Coordinate between employees and management, and managing employee complaints.

Controls company compensation and benefit programs.

Conducting exit interviews for resigned employee.

Other assignment.

 

Qualification

Bachelor's Degree or Higher in Management, Political Science, Liberal Art, Psychology or Related Fields.

Working Experiences 0 - 3 years (New Graduates are also welcome)

Male Only.

Age not over 26 years old. 

GPA 2.70 up.

TOEIC Score 550 up.

Good Communication and Negotiation Skills. 

Able to travel upcountry.

Able to work permenantly  at Amata Nakorn Industrial Estate,(Amata City, Chonburi).

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3