ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย สถานที่สอบ
1 นางสาว กมลวรรณ โฆษะวิวัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวนคร
2 นางสาว กวินทิพย์ ปิยะศิริกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
3 นางสาว ขวัญฤดี จีระพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
4 นาย จักรภัทร ว่องวราวาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
5 นางสาว จิดาภา คงคา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
6 นาย จีราวัฒน์ จันทรงสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
7 นาย ใจเจต ศรีเนตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
8 นางสาว ชนานันท์ ไชยภักดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
9 นางสาว ชัญญานุช สินสมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
10 นางสาว ณัฐกฤตา โรจน์วัลลี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
11 นางสาว ณัฐธิดา เชื้อนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
12 นางสาว ณัฐวดี หาชื่นรัตนพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นวนคร
13 นาย ธนพนธ์ ธรรมกาย มหาวิทยาลัยมหิดล นวนคร
14 นางสาว ธนพร โยคนิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
15 นาย ธัญธนาพงษ์ ศรีชมภู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
16 นาย นพปฎล ชูพัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
17 นาย นฤชิต ศรีโยธี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
18 นางสาว นันทิมา ภูจอมดาว มหาวิทยาลัยมหิดล นวนคร
19 นางสาว ประภัสสร ขาวยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
20 นางสาว ปัทมาภรณ์ วิเศษพานิชกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
21 นางสาว ปิยาณุช วิวัฒน์บวรวงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
22 นาย พสุวิชญ์ สำราญไทยวงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
23 นางสาว พิมพ์ภัทรา เพิ่มพรสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
24 นางสาว เฟื่องลดา ชีวพุฒิสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
25 นางสาว ภาณิดา หมื่นหน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
26 นาย ภาณุมาศ ติวารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
27 นาย ภานุพงศ์ อภินวถาวรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
28 นางสาว วราภรณ์ มานุเด็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
29 นาย หรรษธร สุริยจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
30 นางสาว อนัญญา นิลสำริด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
31 นางสาว อรญา วิภาวสมบัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
32 นางสาว อริญชย์พิชญ์ บังเอิญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
33 นางสาว อัญมณี ราชแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นวนคร
34 นาย เอกวิทย์ ศิริพิริยกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวนคร
35 นาย กฤตเมธ ประสาทโสภณ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
36 นางสาว กวิสรา ก่อกอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
37 นาย ก้องเกียรติ ประเสริฐดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
38 นางสาว กาญจนา เกลี้ยงเกลา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
39 นางสาว กาญจนา บุญล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
40 นางสาว กานต์ชนก สันติศานติ์ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
41 นาย กานต์เทพ โตพันฐานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
42 นาย กิตตินันท์ เอกจิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
43 นางสาว จิรสุตา นวลเสน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
44 นาย เจตนิพัทธ์ จรัสดำรงนิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
45 นางสาว ชญาณี ที่พึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
46 นางสาว ชนนิกานต์ ล้วนเส้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
47 นาย ชยุตพงษ์ เลิศรัตนาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
48 นาย ชาญวิทย์ ชาติคำดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
49 นาย ชานันท์ สุขภารังษี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
50 นางสาว ชิดชนก ทองประไพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
51 นาย ชินโชติ คันธกุลดุษฎี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
52 นางสาว ญาดา ประถม มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
53 นางสาว ฐิติพร ศิริภักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
54 นาย ณภัทร คงธนชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
55 นาย ณภัทร อิ่มบ่อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
56 นาย ณัฏฐ์ชยนต์ สมิทธิโสภณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
57 นางสาว ณัฐจนันท์ สุขแสงจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
58 นางสาว ณัฐณิชา วาสพพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
59 นาย ณัฐธัญ แสงเรืองไร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
60 นางสาว ณิชารีย์ คำหรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
61 นาย ธนวัฒต์ แซ่แต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
62 นาย ธนากร สร้อยมาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
63 นาย ธนาธิป ตระกูลฤทธิเดช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
64 นาย ธนาวุฒิ สุขศรีจักรวาฬ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
65 นางสาว ธิตยา ขุขันธิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
66 นาย นภัทร พหลพลพยุหเสนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
67 นาย นราธิป ทาทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
68 นาย นฤชิต เริงสมัย มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
69 นาย นฤพงศ์ จรัสบุญไพศาล มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
70 นางสาว นลินพร สวัสดิภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
71 นางสาว ปฐมธร ขำวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
72 นาย ปพน เดชาวาศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
73 นางสาว ปภาวี นามดิลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
74 นางสาว ปานไพลิน พรหมเอื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
75 นาย ปิติวัฒน์ พิมพ์บุญมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
76 นาย ปิยะเทพ เสือทิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
77 นาย เปรมปูรณ์ ศรีมณฑา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
78 นาย พงศธร มานะสกุลกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
79 นาย พงศ์ปรีดา กิ่งวัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
80 นาย พงศภัค มาเผือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
81 นางสาว พิชญา พยอมแย้ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
82 นาย พิชัย น้อยวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
83 นาย พิทย ศุภนิรัติศัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
84 นางสาว พิมพ์ชนก ควรเอี่ยม มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
85 นางสาว พิมพ์ภัทรา เพิ่มพรสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
86 นางสาว พิมพ์สิริ ศรีวัฒนาปิติกุล มหาวิทยาลัยบูรพา SCG
87 นาย พิสิฐพงศ์ จั่นเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
88 นางสาว เพชรไพลิณ จุลสัตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
89 นาย ภัทร์ชนน แสงสุริโยทัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
90 นางสาว ภัทราพร เตชาภินันท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร SCG
91 นาย ภานุพัช ฐิติพันธ์รังสฤต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
92 นาย ภูมิพัฒน์ ลิมปากรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
93 นางสาว เมธาพร จันทนาวิเวท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SCG
94 นางสาว เรืองลักษณ์ เรืองแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SCG
95 นาย ลัญจกร ใหม่แก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
96 นาย วรเดช อรรถวรเดช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
97 นาย วรพจน์ พุ่มชูพิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
98 นางสาว วรรณิดา ปิยนุสรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SCG
99 นางสาว วรรษมน สีเหลือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
100 นาย วรัตน์ โชคอุ่นกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
101 นาย วรัท บัลลังก์ศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
102 นาย วริษ พรมพันธ์ใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
103 นาย ศักดินันท์ หารินไสล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
104 นางสาว ศิราภรณ์ คำศรี มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
105 นางสาว สัณฐิตา เด่นสกุลทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
106 นาย สาริศ คูชัยยานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
107 นางสาว สิตานันท์ สุเมธาอักษร มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
108 นางสาว สุชญา เพ็งคาสุคันโธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
109 นาย สุทธนา กาญธนะบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
110 นางสาว สุธาวี พาราพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
111 นาย สุประวีณ์ จงพิพัฒน์วณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
112 นางสาว สุพิชฌาย์ สุวรรณชาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
113 นาย สุภณ โง้วศิริกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
114 นางสาว เสาวลักษณ์ เอียงเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
115 นางสาว หทัยกานต์ ภมรสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCG
116 นาย อดุลย์เดช สระสำราญ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
117 นาย อติวิชญ์ กิติธีระกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
118 นางสาว อภิชญา ซังเรือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
119 นางสาว อภิญญา ภัททิยกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
120 นางสาว อรนุช ชัยขำ มหาวิทยาลัยมหิดล SCG
121 นางสาว อรพันธ์ เพชรฉาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
122 นางสาว อัญดามัญ เทียนรุ่งอร่าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG
123 นาย อาทร เรืองจิรภัทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
124 นางสาว อามิวิยดา โองาว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง SCG
125 นางสาว อารียา ลีบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCG
126 นางสาว น้ำผึ้ง ยินดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น
127 นางสาว วรัญญา ฤทธิธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น
128 นาย ศุภฤกษ์ ศิรินามวงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น
129 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนผึ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น
130 นางสาว กัญจนพร บุญมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
131 นางสาว กัญญารัตน์ นิพิฐวัธนะผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
132 นาย ชูชาติ โนสี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
133 นางสาว ปานศิริ จันทร์สาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
134 นางสาว พิชชาพร พรหมภัทรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
135 นาย ภาณุพงศ์ วงศ์ปันสี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
136 นางสาว วัสนนันท์ วิทยวิชาอนันต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
137 นาย ศุภวิชญ์ ละม่อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
 
*รายละเอียดการสอบจะแจ้งให้ทราบทาง E-Mail ที่กรอกมาในใบสมัครค่ะ