สมัครงาน

ก้าวไปพร้อมกับเรา

อย่างมั่นคง พัฒนาศักยภาพของคุณ
เพื่อความภูมิใจ และความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ค้นหาตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป ( ณ วันที่สมัคร)
 • ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่บริษัทเปิดรับเข้าฝึกงาน
 • ฝึกงานช่วงปิดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

จำนวนผู้ร่วมโครงการ ประมาณ 30 คน


สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล / ยานยนต์ / อุตสาหการ / ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
 • กลุ่มสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • กลุ่มสาขารัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • กลุ่มสาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักฐานการสมัคร (แนบไฟล์ในใบสมัครออนไลน์)

 1. ใบสมัครโครงการ พร้อมแนบรูปถ่ายนิสิต นักศึกษา
 2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา ณ เทอมการศึกษาล่าสุด (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณวิมลสิริ
โทร. 0-2909-0300 ต่อ 758
E-mail: wimonsiri.t@kubota.comTop