สมัครงาน

ก้าวไปพร้อมกับเรา

อย่างมั่นคง พัฒนาศักยภาพของคุณ
เพื่อความภูมิใจ และความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ค้นหาตำแหน่งงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานรอบสุดท้าย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันเวลาที่นัดสมัภาษณ์
1 นายนันทวุฒิ อาจหาญ เจ้าหน้าที่ขาย, ส่วนคูโบต้าแม๊กซ์ 21 พฤษภาคม 2557
2 นายฤทธิกร มีกุล เจ้าหน้าที่ขาย, สำนักงานขายภาคเหนือ 21 พฤษภาคม 2557
3 นายชยธร เลิศปัญญาโรจน์ เจ้าหน้าที่ขาย (ติดสำรอง) 21 พฤษภาคม 2557
4 นายธีรชัย ดิสนีเวทย์ เจ้าหน้าที่ขาย (ติดสำรอง) 21 พฤษภาคม 2557
5 นางสาววิภาวี วิวรรณวา วิศวกร ส่วนวิศวกรรมการผลิต-นวนคร 19 พฤษภาคม 2557
6 นายชวุตม์ ชวิวิทยา วิศวกร ส่วนกระจายอะไหล่ 19 พฤษภาคม 2557
7 นายอังกูร ธรรมวิวัฒน์ วิศวกร ศูนย์อบรมการขายและงานบริการสยามคูโบต้า 19 พฤษภาคม 2557
8 นางสาวกิติยา นินถึก วิศวกร ส่วนวางแผนและส่งเสริมอะไหล่ 16 พฤษภาคม 2557
9 นางสาวปิยธิดา ติวุตานนท์ เจ้าหน้าที่สื่อสารในประเทศ - Brand Communication, ส่วนสื่อสารองค์กร (ติดสำรอง) 8 พฤษภาคม 2557
10 นางสาววารุณี ศรีโปดก เจ้าหน้าที่สื่อสารในประเทศ - Brand Communication, ส่วนสื่อสารองค์กร 8 พฤษภาคม 2557
11 นางสาววีรพรรณ ณรงค์วิทยาธร ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน-กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์, ส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม 2557
12 นางสาวนัทธมน นิจพันธ์ เจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์, ส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม 2557
13 นายณัฐภูมิ สิทธิ์ขุนทด เจ้าหน้าที่วางแผนลูกค้าสัมพันธ์, ส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม 2557
14 นางสาวพาทินี โรจนสาโรช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนขาย, ส่วนบริหารงานขายในประเทศ 8 พฤษภาคม 2557
15 นางสาวทิพย์ธิดา สุธาพร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนขาย, ส่วนบริหารงานขายในประเทศ (ติดสำรอง) 8 พฤษภาคม 2557
16 นายวิศิษฏ์ รุจิเจริญวัย เจ้าหน้าที่การตลาด, ส่วนขายและการตลาดอะไหล่ 21 เมษายน 2557
17 นายนาฏวศิน สิงห์ป้อม เจ้าหน้าที่ขาย, ส่วนขายรถขุดขนาดเล็ก 21 เมษายน 2557
18 นายวีรวิทย์ จิรากุลเสฏฐ์ เจ้าหน้าที่ขาย, สำนักงานขายภาคเหนือ 21 เมษายน 2557
19 นางสาวณัฐนี พันธนรัตน์ เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน, ส่วนพัฒนาตลาด 2 เมษายน 2557
20 นายกิตติวัฒน์ วงศ์ธนาสุนทร เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน, ส่วนพัฒนาตลาด 2 เมษายน 2557
21 นางสาวชุติมา อูปเงิน เจ้าหน้าวิจัยและวางแผน, ส่วนพัฒนาตลาด (ติดสำรอง) 2 เมษายน 2557
22 นายวิศิษฏ์ รุจิเจริญวัย เจ้าหน้าที่ขาย, ขายตรง (ติดสำรอง) 2 เมษายน 2557
23 นายปิยณัฐ องคนิกูล เจ้าหน้าที่ขาย, ขายตรง 2 เมษายน 2557
24 นางสาวรสรินทร์ เรืองเวชวรชัย นักบัญชี 21 มีนาคม 2557
25 นายอภิสร อังศุศิริพงศ์ วิศวกร 20 มีนาคม 2557
26 นางสาวพิชญา นิติภูมิเวชสกุล เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ 21 มีนาคม 2557
27 นายชินวัฒน์ ภู่ระหงษ์ วิศวกร 20 มีนาคม 2557
28 นางสาวนวรัตน์ ผดุงสันต์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบริการ, ศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า 10 มีนาคม 2557
29 นางสาวอัญญติวรรณ กวางทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบริการ, ศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า 10 มีนาคม 2557
30 นายกฤษณะ คำเติม ช่างบริการ 10 มีนาคม 2557
31 นางสาวภาพิมล เอกประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ส่วนบริหาร-นวนคร 3 มีนาคม 2557
32 นางสาวรัญชนา สันติภาพลือชา เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์และกฎหมาย, ส่วนบริหาร-นวนคร 3 มีนาคม 2557
33 นางสาวพิมพ์ชนก รัตนพิเศษ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์และกฎหมาย, ส่วนบริหาร-นวนคร (ติดสำรอง) 3 มีนาคม 2557
34 นางสาวกรองแก้ว กิจสว่างพงษ์กุล เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน, ส่วนพัฒนาตลาด 26 กุมภาพันธ์ 2557
35 นายวราวุฒิ เรือนคำ เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน, ส่วนพัฒนาตลาด 26 กุมภาพันธ์ 2557
36 นายอเนชา คงสิริปัญญากุล เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมขาย ฝ่ายขาย 26 กุมภาพันธ์ 2557
37 นายสันติภาพ ราชวัฒน์ เจ้าหน้าที่ขาย, ขายตรง (ติดสำรอง) 26 กุมภาพันธ์ 2557
38 นายกิตติวัฒน์ วงศ์ธนาสุนทร เจ้าหน้าที่ขาย, ฝ่ายขาย (ติดสำรอง) 26 กุมภาพันธ์ 2557
39 นายเตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ วิศวกร 21 กุมภาพันธ์ 2557
40 นายเกษมพันธ์ สิริพลอยงาม วิศวกร 21 กุมภาพันธ์ 2557
41 นางสาวพัฒน์สุชา โรจน์อารยานนท์ เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน, ส่วนพัฒนาตลาด 30 มกราคม 2557
42 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน, ส่วนพัฒนาตลาด 30 มกราคม 2557
43 นายวรท จุลภักดิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาผู้แทนจำหน่ายและเครือข่าย, ส่วนบริหารงานขาย 23 มกราคม 2557
44 นางสาววราภรณ์ หอมชื่น เจ้าหน้าที่พัฒนาผู้แทนจำหน่ายและเครือข่าย, ส่วนบริหารงานขาย (ติดสำรอง) 23 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบต่าง ๆ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเตรียมตัวตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

  • ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านสัมภาษณ์รอบสุดท้ายทุกท่าน บริษัทจะติดต่อกลับไปตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้
  • สำหรับท่านที่ติดสำรองในการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานอื่นๆ ต่อไป
  • และสำหรับท่านที่ยังที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ บริษัทมีความยินดีหากท่านมีความสนใจและสมัครงานมาอีกครั้งในตำแหน่งงานอื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SKC Recruitment Center
Top