โครงการของเรา

การศึกษา และเยาวชน

สยามคูโบต้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนไทย เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคง และเยาวชนนับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ด้านการเกษตร ทั้งในด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเสริมสร้าง รากฐานด้านการเกษตรของไทยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

โครงการภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาและเยาวชน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สยามคูโบต้าได้จัดโครงการค่ายยุวชนเกษตรกรสยามคูโบต้า ซึ่งเป็นค่ายเปิดประสบการณ์ด้านการเกษตรและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ ระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำการเกษตร ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ซึ่งเป็นค่ายในระดับประเทศ โดยเปิดรับนิสิตและนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมในโครงการ

1. เปิดโลกเทคโนโลยีการเกษตรกับ KUBOTA เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

2. The Smart Farmer Game การสร้างธุรกิจเกษตรแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักวางแผนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำหลักการไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. พบกับแขกรับเชิญที่จะมาเพิ่มเติมมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ทางด้านการเกษตรตลอดเปิดโลกกว้างให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

4. กิจกรรมศึกษา ดูงาน ในสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

5. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นต้นกล้าที่สำคัญในภาคการเกษตร

ปัจจุบันมีเยาวชนกว่า 2,000 คน จากการจัดค่ายยุวชนเกษตรกรสยามคูโบต้า และจากการจัดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ที่จะเป็นต้นกล้าที่สำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ชมภาพกิจกรรม

สยามคูโบต้าได้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพการเกษตร โดยจัดโครงการ KAMP ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการบำรุงรักษา ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยฯ ครอบคลุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 44 แห่งทั่วประเทศ ผ่านรูปแบบการสนับสนุน ดังนี้

• ฝึกอบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้กับอาจารย์และนักศึกษา โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียนของวิทยาลัยฯ รวมถึงพัฒนาตำราเรียนรายวิชาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมอบให้แก่วิทยาลัยฯ

 

• มอบเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องยนต์เล็ก ฯลฯ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติด้านการเรียนและใช้งานในวิทยาลัยฯ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน เช่น คู่มือและ VCD การใช้งาน Presentation ที่ใช้ในการสอน

 

• สนับสนุนรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างกลการเกษตรในงาน“การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” แบ่งเป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพหมวดเครื่องยนต์เล็กและหมวดแทรกเตอร์ โดยสยามคูโบต้าร่วมเป็นกรรมการออกแบบการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทั้ง 2 หมวด

ปัจจุบันสยามคูโบต้ายังเดินหน้าที่จะสานต่อแนวทางการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เจริญรุดหน้าต่อไป

ชมภาพกิจกรรม

สยามคูโบต้ามอบโอกาสให้แก่บุตรหลานเกษตรกร ให้ได้มีการศึกษาและมีอาชีพที่ท้าทายและมั่นคง ผ่านการดำเนินโครงการ "My Smart Future" โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากทีมพี่เลี้ยงซึ่งเป็นช่างผู้ชำนาญการของสยามคูโบต้า ควบคู่ไปกับการทำงานจริงในร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และเมื่อจบการศึกษาจะมีโอกาสเข้าทำงานกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าได้ทันที

โดยสยามคูโบต้าได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 99 คน โดยในรุ่นที่ 1 มีนักศึกษาที่ได้บรรจุเป็นช่างบริการของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั้งสิ้น จำนวน 19 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 52 คน และสยามคูโบต้าจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพื่อสร้างอนาคตทางการศึกษา และอาชีพให้แก่ลูกหลานเกษตรกรต่อไป

ชมภาพกิจกรรม

เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของสยามคูโบต้าในต่างประเทศ โดยมอบความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในหลักสูตรช่างกลเกษตรผ่านความร่วมมือร่วมกับกรมอาชีวศึกษาของ สปป.ลาวและกัมพูชา โดยได้เลือกโรงเรียนลาว-เยอรมันและ Battambang Institute of Technology ของกัมพูชาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยสร้างบุคลากรช่างเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพและช่วยยกระดับทางด้านการศึกษาผ่านรูปแบบการสนับสนุนดังนี้

- ออกแบบหลักสูตรภาคปฏิบัติ ตลอดจนฝึกอบรมอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน เพื่อนำความรู้ไปเขียนตำราภาคทฤษฎีและสามารถถ่ายทอดไปยังนักศึกษาได้

- สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือซ่อมต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนทั้งหมด ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม และแทรกเตอร์ เป็นต้น

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานและร่วมงานกับศูนย์บริการสยามคูโบต้าหรือผู้แทนจำหน่ายในแต่ละประเทศ

ชมภาพกิจกรรม

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมภายใต้โครงการ การศึกษาและเยาวชน