โครงการของเรา

การพัฒนาชุมชน และสังคม

สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนเกษตรต่างๆ โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

โครงการภายใต้การสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

สยามคูโบต้าได้ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรผ่านกระบวนการเรียนรู้และโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีความอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ท้ายที่สุดสามารถพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนอื่นต่อไป

ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว 2 ชุมชน ได้แก่

- ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

- ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

และมีแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบเพิ่มในแต่ละภูมิภาคต่อไป โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา


วัตถุประสงค์โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า

1. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่ม ด้วยการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต

2. เพื่อสร้าง “ชุมชนต้นแบบ” ทางการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั่วไป หรือผู้สนใจ ได้เรียนรู้ ศึกษาวิถีการทำเกษตรที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


แนวทางการพัฒนากลุ่ม


บทบาทของสยามคูโบต้าในการพัฒนาชุมชน

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก จัดการผลผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมผ่านการจดทะเบียนกลุ่ม เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น

2. ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อให้ง่ายต่อการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริหารจัดการน้ำ โดยส่งเสริมผ่านโครงการขยายแปลงนา เป็นต้น

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ

-    เลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คำปรึกษาเรื่องการคำนวณการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่และพืชที่ปลูกของชุมชน โดยสนับสนุนให้ชุมชนถือครองและบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-    สนับสนุนเรื่องงานบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชนสยามคูโบต้าได้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรของชุมชน โดยสยามคูโบต้าสนับสนุนการอบรมให้ความรู้เรื่องการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร และโครงการอะไหล่ประจำหมู่บ้าน (Parts@Village)

-    สนับสนุนโครงการทำนาดำ เพื่อส่งเสริมการดำนาแบบปราณีต ด้วยการลดต้นทุน โดยการประหยัดเมล็ดพันธุ์ ลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิต ซึ่งการทำนาดำจะทำให้ข้าวแตกกอดี เมล็ดข้าวสมบูรณ์ และได้พันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ ป้องกันข้าวดีดข้าวเด้ง

-    ส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน โดยส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวในฤดูถัดไป นอกจากนี้สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย

-    ส่งเสริมเรื่องโครงการเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) โดยเน้นเรื่องเกษตรปลอดการเผา ได้แก่ การไถกลบตอซังและการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง และการลดการใช้สารเคมีในทุกๆ ขั้นตอนของการทำการเกษตร

4.สนับสนุนให้สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่ชุมชนมีอยู่แล้ว ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดทำข้าวอินทรีย์บรรจุถุง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเป้าหมายของการส่งเสริมของสยามคูโบต้า เริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และจัดหาตลาดรองรับ

ชมภาพกิจกรรม

สยามคูโบต้ามอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543

- โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว สำหรับในประเทศไทยได้ร่วมกับกองทัพบก และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยกระจายความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยหนาวทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- โครงการ KUBOTA กำลังใจสู้ความหนาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยร่วมกับกระทรวงพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลาง โดยกระจายความช่วยเหลือไปทั้งแขวงลาวเหนือและใต้

ชมภาพกิจกรรม

สยามคูโบต้าได้สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมเป็นกรรมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพระดาบสในสาขาช่างยนต์ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนพระดาบส ท่าวาสุกรี และได้เริ่มดำเนินโครงการพระดาบสสัญจรขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนภาคการเกษตรในถิ่นทุรกันดาร โดยสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องยนต์ดีเซลรถไถเดินตาม และแทรกเตอร์อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังได้เปิดหน่วยบริการตรวจเช็คเครื่องจักรกลการเกษตรและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแก่เกษตรกรที่นำเครื่องมารับบริการให้ฟรี และมอบส่วนลดอะไหล่

ปัจจุบันสยามคูโบต้าได้เข้าร่วมจัดโครงการพระดาบสสัญจรในถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศไปแล้ว 106 ครั้ง (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2558) ส่งเสริมให้เกษตรกรกว่า 5,000 คน ได้รับความรู้จากการอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรจากโครงการนี้ และมีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ารับบริการด้านการตรวจเช็คซ่อมเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกว่า 5,500 เครื่อง

ชมภาพกิจกรรม

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ การเกิดอุทกภัย แผ่นดินไหว ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการรวบรวมเงินบริจาคและการมอบถุงยังชีพแล้ว ยังมีโครงการให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมเครื่องที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม/แผ่นดินไหวฟรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวด้วย

ชมภาพกิจกรรม

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม