ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

สะดวกสบาย มั่นใจ ได้กล้าแผ่นคุณภาพ

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า
 • ศูนย์จำหน่าย
  กล้าแผ่นคูโบต้าคือ?

  ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับภาคการเกษตร ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย กล้าแผ่นคุณภาพ ด้วยบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยศูนย์ฯ อยู่ภายใต้ การสนับสนุนของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรมานานถึง 35 ปี และมีนโยบายที่จะขยายเครือข่าย เพื่อการให้ บริการลูกค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 • สักษณะสินค้า
  และบริการ

  ผลิตและจำหน่ายกล้าแผ่นสำหรับผู้ใช้รถดำนาคูโบต้า โดยมีจุดเด่นด้านมาตรฐานการผลิตและการให้บริการ ซึ่งบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การ สนับสนุนและมีมาตรฐานควบคุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับ สินค้าที่มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 • นโยบายการ
  สร้างเครือข่าย

  บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมาย ในการขยายเครือข่ายศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อขยายการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจ "ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า" โดยบริษัทฯ สนับสนุน การพัฒนาเครือข่าย ด้านระบบการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือการตลาดและการขาย เพื่อให้ธุรกิจของเครือข่ายประสบความสำเร็จอย่าง ยั่งยืน

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

 1. สยามคูโบต้าจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการออกแบบหรือปรับปรุงภายในศูนย์จำหน่าย
  กล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อให้พร้อมดำเนินธุรกิจ
 2. สยามคูโบต้าจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำมาตรฐานการผลิตกล้าแผ่นในทุกขั้นตอน
  และเพิ่มมาตรฐานในการบริการของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า
 3. สยามคูโบต้าจะจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของท่านก่อนดำเนินธุรกิจ
  และหลักสูตรเพิ่มเติมระหว่างดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 4. สยามคูโบต้าจะมอบป้าย "ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า" และมอบอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
  ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าพร้อมติดตั้ง รวมถึงเครื่องแบบพนักงานของศูนย์จำหน่าย กล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 5. สยามคูโบต้าจะมีแผนการส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อสนับสนุนศูนย์จำหน่าย
  กล้าแผ่นคูโบต้าอย่างสม่ำเสมอ
สื่อตกแต่งประชาสัมพันธ์ที่บริษัทฯมอบให้ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นสยามคูโบต้า


สำหรับกลางแจ้ง

• ป้ายศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าขนาด 1*4 เมตร พร้อมขาตั้ง 1 ป้าย
• ธงญี่ปุ่นศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าพร้อมขาตั้ง  8 อัน


สำหรับในร่ม• บอร์ดความรู้เกี่ยวกับการเพาะกล้า และการทำนาดำด้วยรถดำนา 1 ชุด
• ป้ายตั้งพื้น (Standee)
"5 ความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพกล้าแผ่น" 3 อัน


• เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า
(เสื้อยืดแขนยาว หมวก และผ้ากันเปื้อน) 30 ชุด

การลงทุน รายได้ และจุดคุ้มทุนรายละเอียดการลงทุน รายได้ และจุดคุ้มทุนของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ตัวอย่างรายละเอียดการลงทุน ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า ขนาด 40,000 ถาด
ซึ่งสามารถรองรับการทำนาได้ 800 ไร่ / 1 ฤดูกาลเพาะปลูก (กรณีลงทุนใหม่ทั้งหมด
ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคารวม
1 โรงเรือนเพาะกล้า ขนาด 400 ตร.ม. + พื้นปูนโดยรอบ 750,000 1 750,000
2 เตรียมแปลงแผ่กล้าพร้อมระบบน้ำเข้า-ออกแปลง จำนวน 8 ไร่ 80,000 1 80,000
3 ถนนรอบแปลงแผ่กล้า ใช้ดินลูกรังบดอัด 50,000 1 50,000
4 เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ 92,000 1 92,000
5 เครื่องร่อนแกลบ 15,000 1 15,000
6 ถาดเพาะกล้า 25 40,000** 1,000,000
7 รถกระบะ (มือสอง) 200,000 2 400,000
8 โครงสร้างกันลม + ผ้าใบ สำหรับรถกระบะ 10,000 2 20,000
9 รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2 ตัน 250,000 1 250,000
10 พาเลทพลาสติกวางถาดเพาะกล้า ขนาด 1 เมตร * 1.2 เมตร 450 30 13,500
11 รางลำเลียงถาดเพาะกล้าในแปลงแผ่กล้า 75,000 1 75,000
รวมการลงทุนทั้งหมด 2,745,500

*หมายเหตุ
 
 1. มูลค่าการลงทุน คิดในกรณีที่เริ่มลงทุนใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้มูลค่าการลงทุนลดลง
 2. ขนาดการลงทุนและมูลค่าการลงทุน เป็นตัวอย่างที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม
  ทั้งนี้ต้นทุนและผลกำไรที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ และความสามารถในการบริหารกิจการของแต่ละบุคคลด้วย
 3. ราคาของรายการต่างๆ เป็นการประมาณการของสยามคูโบต้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 4. สยามคูโบต้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รายได้และจุดคุ้มทุนของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า
รายการ จำนวน
รายได้จากการขายกล้าแผ่นใน 1 ปี (จำนวนกล้าแผ่นที่ผลิตได้ 40,000 แผ่น ต่อ 1 รอบการผลิต,ใน 1 ปี ผลิตกล้าแผ่นได้ทั้งหมด 6 รอบ,ราคาขาย 15 บาท/แผ่น)*** 3,600,000
รายได้ 3,600,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิตกล้าแผ่นใน 1 ปี  
1.ต้นทุนในการผลิตกล้าแผ่น (ต้นทุนการดำเนินงาน 10 บาท/แผ่น, จำนวนกล้าแผ่นทั้งหมด 40,000*6 = 240,000 แผ่น 2,400,000
2.ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าเช่าที่,ค่าน้ำ,ค่าไฟ และอื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท) 240,000
รวมค่าใช้จ่าย 2,640,000
 
กำไรจากการขายกล้าแผ่นใน 1 ปี 960,000
ระยะเวลาในการคืนทุน 2.86 ปี

** ถาดเพาะกล้าจำนวน 40,000 ใบ สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ในกรณีที่นำกล้าแผ่นไปใช้แล้ว
*** ราคาในการจำหน่ายกล้าแผ่น และต้นทุนการผลิตจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่


วัสดุ-อุปกรณ์รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์, เครื่องจักรของศูนย์จำหน่าย
กล้าแผ่นคูโบต้า

1.เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น พร้อมชุดรางล้อ

1.1 เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น

วัตถุประสงค์
ใช้โรยเมล็ดพันธุ์ข้าว และวัสดุเพาะปิดหน้า ด้วยแรงงานคน

เหตุผลและความจำเป็น
การโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกลงในถาดเพาะกล้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ปริมาณการโรยที่พอเหมาะกับอัตราการเจริญเติบโต
และความสม่ำเสมอของการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในถาดเพาะกล้าเพื่อให้ต้นกล้าเติบโตและแข็งแรงเท่าเทียมกันทุกต้น
การใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น จะทำให้เมล็ดข้าวกระจายตัวได้สม่ำเสมอมากกว่าการโรยโดยใช้แรงงานคน อีกทั้ง
ยังสามารถที่จะบรรจุวัสดุเพาะที่แห้งมาโรยเป็นวัสดุปิดหน้าได้อีกด้วย

1.2 ชุดรางล้อ ชนิดยกสูงมีขาตั้ง

วัตถุประสงค์
ใช้เป็นรางทางวิ่งบังคับของเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น

เหตุผลและความจำเป็น
การใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็นมีความจำเป็นที่ต้องใช้คู่กับรางล้อ เพราะการเดินของเครื่องต้องเดินหน้าและเป็น
ทางตรงเท่านั้น จึงจะทำให้ประสิทธิภาพของการโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวออกมาดีและสม่ำเสมอในส่วนของการกระจายเมล็ด


หรือในกรณีที่ต้องการผลิตกล้าในปริมาณมาก ทางสยามคูโบต้าแนะนำให้เลือกใช้


เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์
ใช้โรยวัสดุเพาะกล้า เมล็ดพันธุ์ข้าว และวัสดุเพาะปิดหน้า ลงในถาดเพาะกล้า

เหตุผลและความจำเป็น
ในการดำนาด้วยรถดำนานั้นต้องใช้แผ่นกล้าเป็นจำนวนมาก การเพาะกล้าโดยการใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติมีระบบการทำงานด้วยไฟฟ้า ทั้งสามขั้นตอน คือ การบรรจุวัสดุเพาะ การโรยเมล็ด
พันธุ์ข้าวปลูก การโรยวัสดุปิดหน้า มีกำลังการผลิตที่ 800 ถาด ต่อชั่วโมง จึงทำให้เพาะกล้าได้เสร็จอย่างรวดเร็ว


2.ถาดเพาะกล้า ( ขนาดมาตรฐานถาดภายนอก (กว้างxยาว) 30x60 เซนติเมตร


วัตถุประสงค์
ใช้เป็นภาชนะในการเพาะกล้าให้ได้กล้าแผ่นที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับรถดำนา

เหตุผลและความจำเป็น
ในกระบวนการทำกล้าชนิดแผ่นที่เหมาะสมและได้มาตรฐานที่ดีสำหรับรถดำนา คือ ขนาดแผ่นกล้า (กว้าง * ยาว * หนา)  
28 * 58 * 2.5 – 3 เซนติเมตร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาชนะในการเพาะกล้า


3.เครื่องร่อนวัสดุ


วัตถุประสงค์
ใช้แยกสิ่งปลอมปน ออกจากวัสดุเพาะ และช่วยทำให้วัสดุเพาะร่วนซุยไม่จับตัวเป็นก้อน

เหตุผลและความจำเป็น
วัสดุเพาะที่นำมาใช้งานนั้นอาจมีสิ่งปลอมปน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการทำให้วัสดุเพาะมีความบริสุทธิ์ ปราศจาก
เศษหิน เศษกิ่งไม้ ที่อาจจะเข้าไปอยู่ในแผ่นกล้าแล้วไปสร้างอันตรายต่อหัวส้อมปักดำของรถดำนาให้เกิดความเสียหาย


4.รถกระบะ


วัตถุประสงค์
ใช้ในการขนส่งแผ่นกล้า สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการมารับกล้าแผ่นที่ศูนย์

เหตุผลและความจำเป็น
การบริการขนส่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาซื้อกล้าแผ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มลูกค้า
ที่ไม่สะดวกในการมารับกล้าแผ่นเองที่ศูนย์ ก็จะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบริการ


5.รถโฟล์คลิฟท์


วัตถุประสงค์
ใช้ในการขนย้ายถาดเพาะกล้าภายในบริเวณศูนย์

เหตุผลและความจำเป็น
รถโฟล์คลิฟท์จะช่วยให้การขนย้ายถาดเพาะกล้าภายในบริเวณศูนย์สะดวกสบายมากขึ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน
โดยปกติการขนย้ายจะใช้แรงงานคนซึ่งจะทำให้ต้องใช้จำนวนคนมาก และใช้เวลาในการขนย้ายนาน


6.รางลำเลียงถาดเพาะกล้าในแปลงแผ่กล้า


วัตถุประสงค์
ใช้ในการลำเลียงถาดเพาะกล้า เข้า-ออก จากแปลงแผ่กล้า

เหตุผลและความจำเป็น
ระบบรางลำเลียงถาดเพาะกล้า จะช่วยในการลำเลียงถาดเพาะกล้าที่ผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วไปแผ่ในแปลงแผ่กล้า และลำเลียง
กล้าแผ่นออกจากแปลงอนุบาลกล้าเพื่อนำไปปักดำ โดยระบบรางจะช่วยในการลำเลียงตามระยะทาง และขั้นตอนการวางถาดจะใช้
แรงงานคน และนอกจากนั้นระบบรางลำเลียงจะช่วยในการลำเลียงกล้าแผ่นที่พร้อมขายขึ้นมาจากแปลงเพื่อขนขึ้นรถขนส่ง


ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคุณสมบัติคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า


ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ"ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า"
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการ
 2. มีความพร้อมของเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
 3. เป็นบุคคลที่มีประวัติทางการเงินดี
 4. ยินดีให้ความร่วมมือกับสยามคูโบต้า เช่น จัดกิจกรรมการตลาด หรือ การเผยแพร่ความรู้
 5. ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของสยามคูโบต้า
 6. อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถคุมน้ำได้สะดวก

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า
เอกสาร จำนวน(ชุด)
ใบสมัคร (แบบฟอร์มจากทางบริษัท) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1

ติดต่อซื้อกล้าแผ่นศูนย์ขายกล้า

ลำดับ จังหวัด ชื่อร้าน โทรศัพท์ แผนที่
1 กาญจนบุรี เกษตรศิลป์กล้าข้าว (สาขา ท่ามะกา)56/2 หมู่ 5 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
08-1847-9590
08-9915-7579
2 กาญจนบุรี ศูนย์เพาะกล้าลุงบรรจบ ป้าถุง (สาขา ท่ามะกา) 14 หมู่ 2 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 08-6803-9903
09-1267-8382
3 กำแพงเพชร ประทีป รถดำนา (สาขา พรานกระต่าย) 6/4 หมู่ 7 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 08-7202-8690
4 กำแพงเพชร ศูนย์เพาะกล้างามดี (สาขา ขาณุวรลักษบุรี) 2 หมู่ 1 หมู่บ้านหาดชะอม ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 08-0049-0580
09-1026-6372
5 กำแพงเพชร สายชล น้ำอ้อย รับเพาะกล้า (สาขา คลองขลุง) 127/2 หมู่ 2 บ้านท่าขมิ้น ซ.11 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 08-6938-7422
08-7308-8635
6 กำแพงเพชร เหรียญทอง (สาขา เมือง) 89 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
08-6445-7361
09-0745-9763
7 ขอนแก่น บริษัท ออไรซา เวิลด์ จำกัด (สาขา เมือง) 38 หมู่ 14 หมู่บ้านบึงแก ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 08-1661-4260
08-8557-6862
8 ชัยนาท ข้าวกล้องน้องต้นกล้า รถดำนาน้องอัลโต้ (สาขา วัดสิงห์) 73 หมู่ 9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 08-4344-3832
08-5855-7444
9 ชัยนาท พรนพรัตน์รุ่งเรือง (ทิดนะ) (สาขา หนองมะโมง) 39 หมู่ 12 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 08-3950-7614
08-6204-8967
10 ชัยนาท ศูนย์เพาะกล้าทุ่งรวงทอง (สาขา สรรพยา) 100 หมู่ 5 หมู่บ้านกรุณา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 08-1972-9154
11 เชียงราย ฟาร์ม ซี อี โอ (สาขา แม่ลาว) 333 หมู่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 0-5366-6916
08-642-06271
12 นครปฐม ศูนย์เพาะกล้าและรถดำนา ดำเนินงานโดยคุณชาตรี (สาขา กำแพงแสน) 112 หมู่ 4 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
08-0657-0790
08-3889-3882

14 นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์บ้านท่าไม้ (สาขา ชุมแสง) 15 หมู่ 3 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 08-9642-6558
15 นครสวรรค์ ต่อเจริญกลการ (สาขา เก้าเลี้ยว) 87/2 หมู่ 8 บ้านหาดเสลา ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 08-1740-7988
08-5727-9358
16 นครสวรรค์ รถดำนา ชูเกียรติ์ (สาขา บรรพตพิสัย) 92/3 หมู่ 2 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 08-4490-6469
08-0030-4896
17 พิจิตร ชัยรัตน์พันธุ์กล้า (สาขา โพทะเล) 99 หมู่ 1 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 08-7845-8730
08-3956-4859
18 พิษณุโลก คุณปรีชา นางแสน (สาขา พรหมพิราม) 114 หมู่ 7 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 08-4669-8763
08-5131-0871
19 พิจิตร ศูนย์เพาะกล้าโพทะเล(สาขา โพทะเล) 50 หมู่ 2 ต.โพทะเล จ.พิจิตร 08-4886-5214
08-6938-6840
20 พิษณุโลก วังเป็ดเกษตรยนต์ (สาขา บางระกำ) 160/1 หมู่ 2 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 08-1605-0406
08-1785-6856
21 ราชบุรี คำ-วี พันธุ์ข้าว (การเกษตร) (สาขา โพธาราม) 20 หมู่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 08-1495-9800
22 ลพบุรี เพียรเจริญ ขายกล้า (สาขา ท่าวุ้ง) 68 หมู่ 9 หมู่บ้านบางคู้ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 08-9242-6809
23 ลพบุรี ดาบวิบูลย์ รถดำนา (สาขา ท่าวุ้ง) 22 หมู่11 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180 08-1852-9408
08-3297-8284
24 สิงห์บุรี ไพรัตน์ รถดำนา (สาขา ค่ายบางระจัน) 3/4 หมู่ 3 หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
08-3907-2855
08-7122-9430
25 สิงห์บุรี ไพรัตน์ รถดำนา (สาขา ค่ายบางระจัน) 3/4 หมู่ 3 หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
08-3907-2855
08-7122-9430
26 สิงห์บุรี โชติรถดำนา (สาขา ค่ายบางระจัน) 34/3 หมู่ 1 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 08-8460-8581
08-9081-1151
27 สุโขทัย ธีระศักดิ์ รถดำนา กล้าแผ่น (สาขา ศรีสำโรง) 101/6 หมู่ 4 บ้านวัดทุ่ง ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
08-1533-5922
28 สุโขทัย แสวงรถดำนา (สาขา ศรีสำโรง) 3/1 หมู่ 9 ต.บ้างซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 08-1740-3194
08-7196-4980
29 สุพรรณบุรี เค. ที. แลนด์ (สาขา ดอนเจดีย์) 196 หมู่ 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 08-1995-5115
08-5701-6600
08-3787-4717
30 อุตรดิตถ์ คุณสมบูรณ์ (สาขา พิชัย) 38/3 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.อุตรดิตถ์ 64180
08-5724-2584
08-5231-1191
31 อุทัยธานี กชพร เพาะกล้า (สาขา หนองฉาง) 134/1 หมู่ 4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 08-5728-5042
08-1842-9100
32 อุทัยธานี บ้านเพชรน้ำผึ้ง (สาขา ลานสัก) 105 หมู่ 3 หมู่บ้านเพชรน้ำผึ้ง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 08-9563-7719
08-3313-8803
33 อุทัยธานี แปลงกล้าหมวดยุทธทัพทัน (สาขา ทัพทัน) 38/1 หมู่ 6 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 08-9641-3626
08-7308-2912
34 อยุธยา วศิน (สาขา เสนา) 19/2 หมู่ 3 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.อยุธยา 08-1570-5641
08-7406-0478
Top